Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud d'arbitratge de Consum

Sol·licitud d'arbitratge de Consum davant la Junta Arbitral de Consum de L’Hospitalet (JACH) per tal de resoldre les reclamacions relatives a problemes o conflictes en la compra de productes o en la prestació de serveis.

L’arbitratge de consum és un procediment alternatiu de resolució de conflictes mitjançant el qual les parts (consumidor i empresa), de forma lliure i voluntària, confien la resolució d’un conflicte a la JACH i queden vinculades per la resolució que es pugui dictar, que s’anomena laude.

El laude té efectes de cosa jutjada, és d’obligat compliment i té els mateixos efectes que una sentència judicial. Si no es compleix el laude, la part perjudicada podrà demanar-ne al jutjat el seu compliment en via executiva, com si es tractés d’una sentència judicial.

Les persones consumidores poden presentar sol·licituds d’arbitratge en relació a conflictes sorgits en la compra de productes o en la prestació de serveis. 

Es consideren persones consumidores les persones físiques o jurídiques compradores de productes o usuàries de serveis sempre que no actuïn en un àmbit d’activitat empresarial o professional.

 • Cal haver presentat la reclamació a l'empresa.

Quan sorgeixi un problema o un conflicte en matèria de consum que no heu pogut resoldre. Prèviament, s'ha d'haver presentat la reclamació a l'empresa.
El termini per a resoldre l'admissió o inadmissió a tràmit és de 21 dies.
Si manca algun requisit, se us requerirà l’esmena en un termini màxim de 15 dies.
El termini per a emetre laude és de 90 dies a comptar des de l'inici del procediment, prorrogables en 90 dies més en casos d’especial complexitat. Per a iniciar el procediment cal que hi hagi conveni arbitral (que l’altra part estigui adherida prèviament al sistema arbitral o bé que accepti singularment l’arbitratge proposat).

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Reclamació prèvia a l'empresaObligatoriTelemàtic i presencial
FacturesOpcionalTelemàtic i presencial
ContracteOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

 • Documentació relativa al conflicte (factures, contractes, publicitat, fotografies, etc).
 • Altres proves que consideri adients.
 • En cas que s’actuï per representació (comunitats, associacions, societats): document que acrediti la representació de la persona que signa la sol.licitud (acta de nomenament, escriptura, estatuts,..).

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

 • Llei 60/2003, d’arbitratge (BOE núm. 309 de 26.12.03)
 • Real Decreto 231/2008, regulador del sistema arbitral de consum, (BOE núm. 48 de 25.02.08).
 • Reglament de la Junta Arbitral de Consum de L’Hospitalet (BOPB núm. 131 de 2.6.10)
Presidència de la Junta Arbitral

No poden ser objecte d’arbitratge de consum (art. 2 i 35 RD 231/2008, d’arbitratge):

 • Les matèries que no són de lliure disposició.
 • Els conflictes relatius a mort, lesió o intoxicació i aquells on hi hagi indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat civil que se’n derivi.
 • Les pretensions sense fonament o bé aquelles on no s’apreciï afectació del drets i interessos de les persones consumidores.
L’arbitratge de consum es decidirà en equitat llevat que les parts optin expressament per la decisió en dret.

A l’arbitratge de consum les parts es representen i defensen elles mateixes, sense necessitat d’assistència d’advocat ni procurador.

Procediment: La JACH intentarà resoldre el cas per mitjà de la mediació. Si aquesta no prospera i l’empresa es troba adherida al Sistema Arbitral de Consum o bé ha acceptat singularment l’arbitratge proposat, aleshores es nomena un òrgan o tribunal arbitral que resoldrà el conflicte.

Reconvenció: La part reclamada, en el moment de contestar a la sol·licitud d’arbitratge, a més d’oposar-se en tot o en part a la pretensió de la persona consumidora, pot també formular la seva reclamació (p.e. que pagui el producte o servei). Si aquesta reconvenció és admesa, el laude decidirà sobre les pretensions d'ambdues parts.