Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Junta Arbitral de Consum

Adreça: C. Riera de la Creu, 0032 CP: 08901

Telèfon: 93 402 60 33

Correu electrónic: junta.arbitral@l-h.cat


La Junta Arbitral de Consum de l'Ajuntament de l'Hospitalet, administra i gestiona la resolució de conflictes en matèria de consum mitjançant la mediació i arbitratge.

Característiques de l'arbitratge de consum:

1. Voluntarietat
És un sistema extrajudicial de resolució de conflictes de caràcter voluntari pel qual les parts, lliurement, confien la resolució del cas a la Junta Arbitral i queden vinculades per la resolució que es pugui dictar, anomenada laude.

2. Rapidesa
El termini per dictar el laude és de sis mesos des de l’inici del procediment arbitral.

3. Imparcialitat
Els àrbitres que són designats per la Junta Arbitral de Consum, actuen en l’exercici de la seva funcions amb independència, imparcialitat i confidencialitat.

4. Eficàcia i executivitat
El laude té l'efecte de cosa jutjada, és d'obligat compliment i té els mateixos efectes que una sentència judicial. Si no es compleix el laude, la part perjudicada podrà demanar-ne al jutjat el compliment en via executiva, de forma similar a una sentència judicial.

5. Economia
El sistema arbitral és gratuït llevat de determinades proves que puguin demanar les parts.

6. Senzillesa
A l'arbitratge de consum les parts es representen i defensen elles mateixes, sense necessitat d'assistència d'advocat ni procurador.