Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Oferta pública d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum

L'arbitratge de consum és un procediment voluntari per a la solució extrajudicial de les controvèrsies que puguin sorgir entre les persones consumidores i les empreses i els professionals que subministren productes o presten serveis.

Mitjançant l’Oferta Pública d’Adhesió, les empreses i els professionals poden adherir-se al sistema arbitral de consum .

Avantatges que comporta a les empreses i professionals l’adhesió al sistema arbitral de consum :

 • Millorar l’atenció a la clientela.
 • Conservar i estimular la fidelització de la clientela.
 • Ostentar el distintiu d’adhesió al sistema arbitral.
 • Resolució amistosa dels conflictes.

Empresaris i professionals.

El termini per a resoldre l'Oferta Pública d'Adhesió al Sistema Arbitral és de 3 mesos.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

En cas que s’actuï com a representant legal de l’empresa, s’ha d’aportar còpia del document acreditatiu de la representació de la persona que signa l’Oferta d’Adhesió al Sistema Arbitral de Consum.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

 • Llei 60/2003, d’arbitratge (BOE núm. 309 de 26.12.03)
 • Reial Decret 231/2008, regulador del sistema arbitral de consum, (BOE núm. 48 de 25.02.08).
 • Reglament de la Junta Arbitral de Consum de L’Hospitalet (BOPB núm. 131 de 2.6.10)
Presidència de la Junta Arbitral

Avantatges que comporta a les empreses i professionals l’adhesió al sistema arbitral de consum

 • Millorar l’atenció a la clientela, oferint-los l’arbitratge de consum, una opció senzilla, ràpida i gratuïta per a ambdues parts, per a resoldre amistosament els problemes que sorgeixin.
 • Conservar i estimular la fidelització de la clientela. L’adhesió al sistema arbitral de consum dóna una imatge de credibilitat i professionalitat que consolida la disposició favorable de la clientela envers l’empresa adherida.
 • Ostentar el distintiu d’adhesió al sistema arbitral, que es podrà exhibir en un lloc destacat de l’establiment i també en la publicitat, les factures i la documentació de l'empresa. El distintiu representa un signe de confiança i un avantatge competitiu.
 • Resolució amistosa dels conflictes. Mitjançant la mediació de la Junta Arbitral de Consum es pot aconseguir una resolució de mutu acord, satisfactòria per a ambdues parts. En cas que això no sigui possible, l’òrgan arbitral designat resol les pretensions de la part reclamant i, en el seu cas, les que en la fase de resposta a la sol·licitud pugui plantejar com a reconvenció l’empresa o professional.

Quan se us notifiqui l'acceptació de l'Oferta d'Adhesió al Sistema Arbitral, rebreu també el distintiu arbitral atorgat  que podreu lluir en un lloc destacat del vostre establiment i incorporar-lo a les vostres comunicacions comercials .

Es pot renunciar a l’oferta d’adhesió en qualsevol moment i serà efectiva a partir dels tres mesos des de la presentació.

IMPORTANT: Si no s’hi fa constar res en contra, l’oferta s’entendrà realitzada per mitjà de l’arbitratge en equitat, per temps indefinit i amb acceptació de la mediació prèvia, d’acord amb el que preveu l’article 25 del Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, regulador del Sistema Arbitral de Consum.