Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajut per al pagament de deutes de rendes del lloguer (PEEU)

Imprimir
Per realitzar aquest tràmit heu de demanar cita prèvia seguint les intruccions del tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina.

L'ajut per al pagament de deutes de rendes del lloguer és una de les modalitats de prestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU)  per a l'habitatge. Inclou una prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, sempre que es compleixin determinats requisits.

La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent..  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona física resident al municipi, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per un deute d'impagament de rendes de lloguer.

QUAN ES POT FER

Es pot fer la presentació de sol·licituds en qualsevol moment. No es poden tornar a presentar fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Haver concertat cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit.

Relacionats amb l'habitatge:
 • La persona ha d'estar empadronada a L'Hospitalet i l'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant durant un mínim de 9 mesos seguits a l'any.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer, d'una cessió d'ús o excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament de l'habitatge. No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ni tampoc les que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada.
 • Cap membre de la unitat de convivència pot tenir algun habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Cap membre de la unitat de convivència pot tenir vincles de parentiu amb l'arrendador (matrimoni, relació estable, consanguinitat, adopció o afinitat, fins a segon grau).
 • En el moment que s'hagi d'emetre la resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a 12 mesos. En cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la renovació del contracte.
Relacionats amb l'economia:
 • Els ingressos mensuals de la unitat de convivència no poden ser superiors per a L'Hospitalet de Llobregat (Zona A) als indicats a la taula següent, segons els membres de la unitat de convivència:
  • D'una persona: No superior a 2 vegades l'IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya) ponderat.
  • De 2 o més persones: No superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat.
  • Si hi ha persones amb discapacitat o gran dependència: No superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat.
Taula d'IRSC ponderat segons membres de la unitat de convivència
  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més
2 IRSC 1.770,61 € - - -
2,5 IRSC - 2.281,71 € 2.379,85 € 2.459,18 €
3 IRSC 2.655,91 € 2.738,05 € 2.855,82 € 2.951,01 €
 
 • La quantia que es paga de lloguer ha de ser com a màxim de 600 €/mes.
 • S'han d'acreditar, com a mínim, uns ingressos mensuals de la unitat de convivència iguals a l'import del lloguer.
 • Ha d'haver pagat el lloguer durant un període mínim de 3 mesos, comptats des de la signatura del contracte fins a l'inici del període per al qual es sol·licita la prestació.
 • El període de deute ha de ser d'ún màxim de 12 mesos, excepte quan s'hagi iniciat un procés de desnonament.
 • Cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant el lloguer des del moment en què es presenti la sol·licitud, tenint en compte que:
  • L'import màxim de la prestació és de 3.000 € anuals.
  • De manera excepcional, si el deute és superior als 3.000 € anuals, s'haurà de justificar documentalment que s'ha arribat a un acord amb la persona propietària o administradora de l'habitatge per pagar l'excés de deute.
A més, per a la prestació complementària heu de:
 • Estar subjecte a un procés judicial de desnonament.
 • En la data de resolució d'aquesta prestació complementària s'ha d'acomplir que:
  • El termini de vigència del contracte de lloguer ha de ser igual o superior a 12 mesos. En cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la renovació del contracte.
  • Heu d'estar pagant el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.
1. NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA
2. El dia de la cita heu d'aportar la sol·licitud de prestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU)  de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya emplenada i presentar-la a l'oficina indicada, juntament amb la documentació necessària.
Documentació necessària
Presenteu original i fotocòpia, o una fotocòpia compulsada de:
 • DNI, targeta de residència o passaport vigent de la persona sol·licitant i dels membres majors d'edat que formen la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen la unitat de convivència (El podeu obtenir a  http://www.seg-social.es)
 • Tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se'n disposa, el contracte de treball. En el cas de treballadors per compte propi hauran d'aportar la darrera declaració de l'IRPF trimestral i/o IRPF del darrer exercici fiscal.
 • Contracte de lloguer, de cessió o de sotsarrendament a nom seu. En el cas que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013, caldrà acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador.
 • Certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que indiqui l'import detallat del deute i dels mesos corresponents (Model 2 de la sol·licitud).
 • Full de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària (Model 1 de la sol·licitud).
 • Full de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació a nom de la persona sol·licitant, en el cas de les persones que siguin subjectes d'un procés judicial de desnonament, que se'ls pugui concedir una prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer (Model 1 de la sol·licitud).
 • Documentació relativa al procés de desnonament, en el supòsit que aquest s'hagi iniciat, i justificant d'haver sol·licitat el benefici de justícia gratuïta.
A més, en cas de no signar les autoritzacions o denegar les consultes del full de sol·licitud, heu de presentar:
 • Certificat d'empadronament de residència col·lectiu
 • En el cas d'estar a l'atur, certificats de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud (SOC).
 • En el cas de persones pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs (INSS)
 • Oficina d'Habitatge
  C. Llobregat n° 116. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Una vegada es registra la sol·licitud, el personal de l'Oficina de l'Habitatge us derivarà als Serveis Socials corresponents per a tramitar l'informe socioeconòmic necessari per a completar l'expedient de sol·licitud de la prestació.

Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si s'escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 3.000 € anuals.

Si, en el moment de resoldre la sol·licitud, la persona sol·licitant ja no viu a l'habitatge pel qual ha demanat la prestació, es dictarà una resolució desfavorable, per incompliment de la finalitat de la prestació urgent, que és la de possibilitar la permanència en l'habitatge.

Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 3.000 € anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.

L'import de la prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer:s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només pot atorgar-se una vegada i per un període màxim de dotze mesos.

MÉS INFORMACIÓ

S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.

Podeu consultar la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

NORMATIVA APLICABLE

 • Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les.
 • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Habitatge
  Telèfon: 93 403 26 00
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400