Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat del dret funerari per designació prèvia de persona beneficiària

Canvi de titularitat d'un nínxol quan la persona titular difunta hagi designat, en vida, una successora com a beneficiària d'aquest dret.

La persona designada com a beneficiària del dret.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant.
 • Certificat de darreres voluntats de la persona titular i testament adient si s'escau, o bé escriptura d'acceptació d'herència si aquesta s'ha produït.

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres per a continuar amb la tramitació. Haureu d'aportar els originals de la següent documentació i recollir la carta del pagament de la taxa associada a aquesta tramitació:

 • Document de titularitat del dret funerari, que serà substituït pel nou.
 • Certificat de darreres voluntats de la persona titular i testament adient si s'escau, o bé escriptura d'acceptació d'herència si aquesta s'ha produït.
 • Full d'autoliquidació facilitat per l'oficina de gestions del cementiri.