Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de titularitat del dret funerari (designació de beneficiari)

Imprimir
Canvi de titularitat d'un nínxol quan el/la titular mort/a hagi designat, en vida, un/a successor/a com a beneficiari/ària d'aquest dret.
.  

QUI EL POT DEMANAR

El/la beneficiari/a.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Aportant la documentació necessària als registres d'entrada de l'ajuntament,
Documentació necessària
- Instància general (2 còpies).
- DNI del/la sol·licitant (original i fotocòpia per a la compulsa).
- Document de titularitat del dret funerari (original).
- Certificat de darreres voluntats del titular original i testament adient si s'escau, o bé, escriptura d'acceptació d'herència si aquesta s'ha produït (original i fotocòpia per a la compulsa).
- Pagament de taxes (full d'autoliquidació que facilita l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).
Impresos associats

PREU

Tarifa segons les ordenances fiscals vigents.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

3 mesos

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400