Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de titularitat del dret funerari (designació de beneficiari)

Imprimir
Canvi de titularitat d'un nínxol quan el/la titular mort/a hagi designat, en vida, un/a successor/a com a beneficiari/ària d'aquest dret.
.  

QUI EL POT DEMANAR

El/la beneficiari/a.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aportant la documentació necessària als registres d'entrada de l'ajuntament,
Documentació necessària
- Instància general (2 còpies).
- DNI del/la sol·licitant (original i fotocòpia per a la compulsa).
- Document de titularitat del dret funerari (original).
- Certificat de darreres voluntats del titular original i testament adient si s'escau, o bé, escriptura d'acceptació d'herència si aquesta s'ha produït (original i fotocòpia per a la compulsa).
- Pagament de taxes (full d'autoliquidació que facilita l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).
Impresos associats

PREU

Tarifa segons les ordenances fiscals vigents.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

3 mesos

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Contacteu
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400