Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència municipal tipus A d'establiments oberts al públic

Sol·licitud de llicència per a activitats recollides a l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, d'acord amb les modificacions introduïdes per la LLEI 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, sotmeses a llicència municipal d'establiments oberts al públic o qualsevol altra llicència prevista a la legislació, d'establiments oberts al públic de competència municipal que incorpori un tràmit d'informació pública i audiència veïnal; en tots aquells aspectes que no siguin incompatibles amb aquest règim.

La persona titular de l’activitat, o el representant legal en cas de persones jurídiques. Caldrà acreditar la representació

Abans d’iniciar qualsevol activitat.
El termini legal de resolució és de 6 mesos des del registre de la sol·licitud.
La resolució es dicta i notifica en un termini màxim de 6 mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. El termini per resoldre resta suspès si es demana una esmena o una millora de la documentació, ja sigui en la fase de verificació formal i suficiència, o en la fase de proposta de resolució provisional. El còmput del termini es reprèn un cop esmenada o millorada la documentació.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Instruccions sobre la documentació a aportar
- En cas de presentació per part d'un representant, haurà d'aportar la documentació acreditativa de la representació, si la persona representant no està donada d'alta al Representa. Si el sol·licitant és una persona jurídica haurà d'aportar l'escriptura de constitució de la societat i poders.
- En el cas d'establiments subjectes a informe previ de seguretat en cas d’incendi per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, el contingut mínim de la documentació tècnica i els models de formularis es poden trobar a la web del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a l'apartat "Àrees d'actuació > Bombers > Prevenció d'incendis".

Documentació general

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Relació de veïns immediats, indicant-ne el nom, els cognoms i el domicili, i també la classe d’activitat que desenvolupin, si són indústries, comerços o serveisObligatoriTelemàtic
Projecte tècnic, signat per una persona tècnica competent que ha de contenir les dades i requisits de la normativa específica sobre edificació, prevenció i control ambiental que siguin d'aplicació als projectes constructius i d'activitats, prevenció i seguretat en cas d'incendi i, si s'escau, els relatius al sistema de control automàtic d'aforament i a la seva instal·lació.ObligatoriTelemàtic
Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.ObligatoriTelemàtic
Memòria de seguretat, pla d'autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, si s'escau, i sempre que els seus continguts no s'hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l'apartat anterior (Excepte establiments de restauració)ObligatoriTelemàtic

En cas d'establiments subjectes a informe previ de seguretat en cas d’incendi per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Memòria i plànols i full de resum de les dades generals de l’activitat (formulari SP01)ObligatoriTelemàtic
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Documentació necessària


Segons les ordenances fiscals vigents. La taxa s'haurà d'abonar dintre del període voluntari a qualsevol de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament de L'Hospitalet, marcades al dors de l'autoliquidació. El servei d'Activitats enviarà l'autoliquidació a l'adreça electrònica del sol·licitant per a poder efectuar el pagament de la taxa.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Normativa sanitària: Els titulars d'establiments de restauració, menjars preparats i venda minorista d’aliments hauran de disposar de declaració responsable sanitària. (c. Cobalt 57, L'Hospitalet de Llobregat).
 
Normalització lingüística: es recorda que, d’acord amb la Llei de política lingüística, les empreses i establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis han de disposar de senyalització, cartells d’informació general i documents d’oferta de serveis per els usuaris i consumidors redactats, al menys, en català. L’incompliment pot ser sancionat d’acord amb la regulació establerta en la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.