Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència municipal tipus A d'establiments oberts al públic

Sol·licitud de llicència per a activitats recollides a l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, d'acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 16/15 del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica, sotmeses a llicència municipal d'establiments oberts al públic o qualsevol altra llicència prevista a la legislació, d'establiments oberts al públic de competència municipal que incorpori un tràmit d'informació pública i audiència veïnal; en tots aquells aspectes que no siguin incompatibles amb aquest règim.

La persona titular de l’activitat, o el representant legal en cas de persones jurídiques.

Abans d’iniciar qualsevol activitat.
El termini legal de resolució és de 6 mesos des del registre de la sol·licitud.La resolució es dicta i notifica en un termini màxim de 6 mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. El termini per resoldre resta suspès si es demana una esmena o una millora de la documentació, ja sigui en la fase de verificació formal i suficiència, o en la fase de proposta de resolució provisional. El còmput del termini es reprèn un cop esmenada o millorada la documentació.

Cal presentar la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades.

Documentació necessària

Heu d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los, d’acord amb l’article 158 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.

 1. Sol·licitud segons model normalitzat.
 2. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes i impostos corresponents, segons les ordenances fiscals vigents.
Es requerirà: DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular, poders de representació amb DNI/CIF de la persona autoritzada, i alta de l’impost d’activitats econòmiques o declaració censal (model 036).
 1. DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
 2. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 3. Relació de veïns immediats, indicant-ne el nom, els cognoms i el domicili, i també la classe d’activitat que desenvolupin, si són indústries, comerços o serveis.
 4. Declaració responsable de la persona titular on es faci constar el compromís de contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.
 5. Informe urbanístic de compatibilitat, que acrediti l’adequació de la sol·licitud al planejament urbanístic, emès pels serveis tècnics municipals.
 6. Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, sobre prevenció i control ambiental i estudi d’impacte acústic segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
 7. Memòria de seguretat, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu d’assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el decret 112/2010, si s’escau, i sempre que els seus continguts no s’hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l’apartat anterior. (Excepte establiments de restauració)
 8. Els establiments subjectes a informe previ de seguretat en cas d’incendi per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, han de presentar memòria i plànols (en suport informàtic i paper) acompanyats del full de resum de les dades generals de l’activitat (formulari SP01) i del full de coincidència entre el suport informàtic i el suport en paper (SP02). El contingut mínim de la documentació tècnica i els models de formularis es poden trobar a la web del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a l'apartat "Àrees d'actuació > Bombers > Prevenció d'incendis" de www20.gencat.cat/portal/site/interior/
 9. Declaració de no contigüitat amb habitatge, en establiments de restauració, només contigüitat lateral.

Impresos associats

Normativa sanitària: Els titulars d'establiments de restauració, menjars preparats i venda minorista d’aliments hauran de disposar de declaració responsable sanitària. (c. Cobalt 57, L'Hospitalet de Llobregat).
 
Normalització lingüística: es recorda que, d’acord amb la Llei de política lingüística, les empreses i establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis han de disposar de senyalització, cartells d’informació general i documents d’oferta de serveis per els usuaris i consumidors redactats, al menys, en català. L’incompliment pot ser sancionat d’acord amb la regulació establerta en la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.