Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació per habitatges construïts de l'11 d'agost de 1984 fins al 3 de novembre de 2012

Per realitzar aquest tràmit heu de demanar cita prèvia seguint les instruccions del tràmit enllaçat a l'apartat 'Més informació > Tràmits relacionats'.

Sol·licitud per a tramitar la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació per habitatges amb antiguitat compresa entre l'11 d'agost de 1984 i el 3 de novembre de 2012 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació i quan es fa el tràmit de cèdula per primera vegada.

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.

És necessària per :

 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (excepte en els supòsits d'exoneració que preveu la normativa vigent).
  En el cas d'una transmissió d'un habitatge de compra ha de ser la persona venedora qui aporti aquesta cèdula, i en el cas de llogar un habitatge ho ha de fer la propietària de l'immoble.
 • També es necessària per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La pot sol·licitar la persona propietària de l'habitatge, l'administrador/a o una persona representant degudament autoritzada. Si sou persona jurídica ho heu de fer només de manera telemàtica. 

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

 • Haver concertat cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit.
 • Cal demostrar que l'habitatge ja existia i tenia un ús residencial, per això es demana que s'acrediti l'antiguitat.
 • L'habitatge ha d'estar construït entre l'11 d'agost de 1984 i el 3 de novembre de 2012.
 • L'habitatge no ha d'haver tingut mai una cèdula d'habitabilitat.

El termini per notificar l'atorgament o denegació de la cèdula d'habitabilitat és de 30 dies hàbils des de la data de la recepció en el registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

Si hi ha un requeriment d'aportació de documentació, el termini per a notificar l’atorgament o denegació de la cèdula deixa de comptabilitzar-se des de l’emissió del requeriment fins a la seva resposta.
La vigència de la cèdula de segona ocupació caduca als 15 anys. Transcorreguts aquest termini s'ha de tramitar novament.

La Generalitat de Catalunya permet la tramitació d'aquesta cèdula al següent enllaç.

Cal contractar amb un arquitecte o un arquitecte tècnic perquè vagi al seu habitatge a fer-li el certificat corresponent. El telèfon del col·legi d'arquitectes és el 93.301.50.00 i el d'arquitectes tècnics el 93.240.20.60. L'arquitecte li farà tota la tramitació telemàtica.

1. NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA
2. El dia de la cita haureu d'aportar la documentació necessària i els documents acreditatius d'antiguitat de l'habitatge -si fossin necessaris- tal i com s'indica a l'apartat següent 'Presencialment'.

La persona interessada s'haurà de posar en contacte amb un/a arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a de l'edificació, per a poder obtenir la documentació necessària per a poder-la tramitar.

Recordem que en el cas que sigui l'arquitecte el que faci el tràmit ho ha de fer de manera telemàtica.

Si la tramitació no la fa el tècnic, la pot fer la persona particular.

Documentació necessària

 • Sol·licitud per cèdula d’habitabilitat de segona ocupació per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació.
 • Declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge per a la tramitació de la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació, signada pel propietari, pel tècnic que certifica l'habitabilitat o altre representant de la propietat.
L'Administració, per tal de verificar les dades de la declaració responsable, pot requerir a la persona sol·licitant que aporti la documentació acreditativa de l'antiguitat de l'habitatge sobre la qual s'ha basat per a fer la declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge.

Impresos associats

 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (6245  núm. DOGC  publicat el  02/11/2012).  
 • Resolució TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (6352  núm. DOGC  publicat el  10/04/2013).
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (5044  núm. DOGC  publicat el  09/01/2008).
 • Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. (6035  núm. DOGC  publicat el  30/12/2011).
 • 19,85 € per habitatge.
En presentar la sol·licitud s'entrega una carta de pagament amb l'import de la taxa. Cal fer el pagament a qualsevol dels llocs indicats a dita carta.

S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics.

En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

Telèfons dels col·legis professionals:

 • Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya: 933 015 000
 • Col.legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes tècnics: 932 402 060
Les dades contingudes a les cèdules atorgades no es poden modificar. Les dades només seran canviades amb una nova cèdula, per la qual cosa caldrà una nova sol·licitud de cèdula.

Teniu més informació respecte a la tramitació de cèdules d'habitabilitat a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i podeu consultar el tràmit de Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació en el següent enllaç

Es dóna de resposta la resolució expressa a la sol·licitud amb la concessió o la denegació de la cèdula.

Abans de la resposta definitiva de la sol·licitud, es pot enviar a l’adreça de notificació un requeriment, que és la petició d’algun tipus d’actuació o documentació necessària per a continuar la tramitació de la sol·licitud.

Quan la cèdula estigui atorgada, la persona sol·licitant pot recollir-la de forma presencial a l'Oficina de l'Habitatge, amb cita prèvia.

S'haurà de tenir i conservar l'informe d'antiguitat d'habitatge durant la vigència de la cèdula.