Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Duplicat de la cèdula d'habitabilitat

Sol·licitud d'un duplicat d'una cèdula d'habitabilitat que es troba vigent, per motiu de pèrdua o deteriorament de l'original.

Si la cèdula ja està caducada s'haurà de demanar una nova.

La pot sol·licitar la persona propietària de l'habitatge, el llogater, o una persona representant degudament autoritzada.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

  • La cèdula d'habitabilitat ha d'estar vigent. Si està caducada s'ha de tramitar una nova

Mentre una cèdula d’habitabilitat és vigent se’n pot sol·licitar un duplicat en qualsevol moment.

Podeu trucar al 012 o fer servir el tràmit Consulta de l'estat de la cèdula d'habitabilitat per saber si està o no caducada.

Ja es troba operativa la possibilitat de sol·licitar els duplicats de cèdules per la web de l'Agència.

El tràmit es pot veure a l'enllaç següent: Còpia de cèdula d’habitabilitat vigent

Aporteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

Documentació necessària

Presentar el formulari de sol·licitud de duplicat per a cèdula d'habitabilitat

Impresos associats

Sol·licitud duplicat de cèdula d'habitabilitat

  • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (6245  núm. DOGC  publicat el  02/11/2012). .
  • Resolució TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (6352  núm. DOGC  publicat el  10/04/2013)..
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (5044  núm. DOGC  publicat el  09/01/2008)..
  • Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. (6035  núm. DOGC  publicat el  30/12/2011).
El duplicat de la cèdula d'habitabilitat és totalment gratuït.

Teniu més informació respecte a la tramitació de cèdules d'habitabilitat a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

El duplicat de la cèdula es facilita en el moment de fer la petició a l'Oficina d'Habitatge.