Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Inscripció d'un pis a la borsa de mediació de lloguer social

Sol·licitud per a inscriure un pis buit a la borsa de mediació de lloguer social.

La borsa actua com a mediadora entre les persones propietàries i les persones sol·licitants d’habitatge. 

A les persones propietàries s'ofereix:

 • Assegurança gratuïta multirisc (continent), durant tota la vigència del contracte
 • Assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments, durant tota la vigència del contracte
 • Avalloguer: règim de cobertures de cobrament de les rendes impagades del contracte de lloguer, fins a un màxim de 6 mensualitats
 • Tramitació gratuïta de tots els nostres serveis (contracte, assegurances, mediació, resolució de contracte, ...)
 • Bonificació del 75% de la quota íntegra de l'Impost de Bens Immobles (IBI)

Què has de fer? Farem una visita a l’habitatge i et proposarem un preu de lloguer.
 
Si estàs d’acord i vols llogar el pis a través del nostre servei, signaràs l’adscripció de l’habitatge a la Borsa i hauràs de lliurar la documentació requerida detallada a l'apartat documentació necessària. A partir d’aquí, es fan les visites pertinents.
 
Farem un inventari per deixar constància del seu estat (si s’ha de fer alguna reparació ho comunicarem a la propietat) Redactarem la documentació referent al contracte i es procedirà a la signatura amb les dos parts implicades. Farem de mediadors durant tota la vigència del contracte, fins a la seva resolució.
 

 1. Per sol·licitar una visita a l'habitatge per dur a terme la valoració del preu del lloguer pots trucar al 93 403 26 00.
 2. Si, finalment, vols llogar el pis amb el nostre servei hauràs de presentar a la nostra oficina la documentació requerida.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Sol·licitud
A més heu d'aportar la següent documentació original:
 • DNI de la propietat
 • Nota Simple del Registre actualitzada
 • Últim rebut de l’IBI pagat
 • Certificat d’estar al corrent de la Comunitat o els 6 últims rebuts pagats
 • Certificat eficiència energètica i la seva etiqueta
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Últimes factures pagades dels subministraments i butlletins (en cas de ser necessaris)
 • Certificat bancari o copia de la llibreta amb les dades de la propietat
 • Joc de claus

La inscripció és totalment gratuïta.
Sense resolució d'òrgan