Dret d'informació sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància

A l'article 12.6 de la instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades s'estableix que s'ha d'informar sobre:

  • L'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i dels destinataris de la informació.
  • De la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, limitació i supressió.
  • De la identitat i adreça del responsable del tractament o, en el seu cas, del seu representant.

Podeu consultar el document adjunt.

Impresos associats

Clàusula informativa fitxer de videovigilància

Podeu apropar-vos a l'oficina indicada per obtenir el document informatiu adjunt en aquest tràmit.

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
  • Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
  • Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Sense resolució d'òrgan

En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal;  sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades; voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD; si desitgeu conèixer informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme l’Ajuntament, i concretament,  sobre l’exercici dels seus drets respecte les seves dades de caràcter personal, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de L’Hospitalet.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són:

Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet

Correu electrònic: dpd@l-h.cat