Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

8. Videovigilància equipaments municipals

En compliment del deure d’informació l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat INFORMA que les imatges captades pels sistemes de videovigilància seran tractades per l’Ajuntament com a Responsable del tractament, constant aquesta activitat de tractament de videovigilància al corresponent Registre d’activitats de tractament (RAT) de l’Ajuntament.

L’article 4.14 del Reglament General de Protecció de dades 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), diu que la imatge constitueix una dada de caràcter personal, i per tant, li és d’aplicació les previsions d’aquest Reglament.

El sistema de càmeres de videovigilància és un sistema d’informació integrat que inclou tant les càmeres com els mitjans destinats a la monitorització, l’enregistrament, la transmissió o el tractament de les imatges i consisteix en la captació d’imatges a través de càmeres.

Els espais vigilats estan senyalitzats de conformitat amb la instrucció de l’Autoritat catalana de protecció de dades (ApdCAT) 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.

Finalitat del tractament

Les imatges captades pels sistemes de videovigilància, seran tractades per l’Ajuntament, com a Responsable del tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat de les instal.lacions i dependències municipals i de les persones que hi treballen o accedeixen a les mateixes, per l’assegurament del funcionament normal dels serveis públics.

Licitud del tractament

La licitud del tractament està basada als articles del Reglament General de Protecció de dades. Article  6.1c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del tractament, i article 6.1e) El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al Responsable del tractament; i en base a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,  de Protecció de dades  personals i garantia dels drets digitals. Article 22, sobre tractaments amb finalitats de videovigilància.

Conservació

Les dades es conservaran durant un mes, per complir amb la finalitat per la qual es van recavar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de l’esmentada finalitat i del tractament de les dades. Tan sol en el cas que puguin servir com a prova d’un delicte, es podran bloquejar en espera de l’ús policial o judicial corresponent.

Comunicació
  • Està previst comunicacions d’imatges a Forces i Cossos de Seguretat i als Jutjats i Tribunals.
  • No estan previstes transferències a tercers països o organitzacions internacional excepte per obligació legal.
Exercisi de drets

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, així com limitació, portabilitat, quan procedeixi, davant d’Oficina d’Atenció ciutadana, carrer Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet) o Seu electrònica.

Si a l’exercici dels seus drets no ha estat degudament atès, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades (ApdCAT). Amb caràcter previ a la presentació d’una reclamació, davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a través de la direcció de correu electrònic dpd@l-h.cat.

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400