Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Presentació d'una factura a l'Ajuntament

Lliurament d'una factura, en format paper, justificativa del compliment total o parcial d'un servei, obra o subministrament realitzat per part d'un proveïdor de l'Ajuntament.

Persones físiques que siguin proveïdors d'obres, serveis i subministraments de l'Ajuntament.

A partir de l'1 de gener de 2017 les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i persones jurídiques que emetin factures, només poden presentar-les electrònicament (veure Més informació).

Heu de presentar la factura abans de transcórrer trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o de la prestació del servei.

Vegi el tràmit de factura electrònica relacionat a l'apartat 'Més informació > Tràmits relacionats'.

Es preferible que la tramitació es faci de manera telemàtica a través de l'enllaç que trobarà a l'apartat de 'Més informació > Tràmits relacionats' amb la plataforma eFact.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

  • Factura original. A la factura ha de constar:
    • Nom, NIF i adreça del proveïdor
    • Nom del departament de l'Ajuntament a qui va adreçada
  • Documentació adjunta requerida en el contracte
Si és el primer cop que factureu a l'Ajuntament de L'Hospitalet o heu canviat  les dades del vostre compte bancari:
  • Imprès de transferència bancària per l'alta o modificació
  • NIF 

Impresos associats

Imprès de transferència bancària / alta o modificació de dades de persones creditores

Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic.
Sense resolució d'òrgan

La llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic, estableix que a partir del 15 de gener de 2015 totes les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídiques que no tinguin nacionalitat espanyola, establiments permanents i sucursals d’activitats no residents en el territori espanyol, unions temporals d’empreses i agrupacions d’interès econòmic, entre altres, que es relacionin amb l’Ajuntament estan obligades a presentar les factures en format electrònic.

L’Ajuntament de L’Hospitalet, en el marc que estableix la llei esmentada, ha acordat que aquesta obligació existirà per a totes les factures a partir de l'1 de gener de 2017.