Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Alta o modificació de dades de persones creditores per rebre pagaments de l'Ajuntament

Alta o modificació de les dades identificatives i/o del compte bancari per a pagaments a persones creditores per transferència bancària.

Totes les persones creditores que han d'utilitzar el mitjà de tranferència bancària per cobrar.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Imprès d'alta o modificació de dades de persones creditoresOpcionalTelemàtic i presencial
Justificant de transferència bancàriaOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Impresos associats

Imprès de transferència bancària / alta o modificació de dades de persones creditores

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Aquest document no serà vàlid si no està la conformitat de l'entitat financera (segell de l'entitat en l'apartat E) i la conformitat de la persona interesada (signatura en l'apartat F). Empleneu l'imprés seguint les instruccions del dors del formulari.

Instància en paper

Sol·licitud

Impresos associats

Imprès de transferència bancària / alta o modificació de dades de persones creditores