Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Alta o modificació de dades de persones creditores per rebre pagaments de l'Ajuntament

Alta o modificació de les dades identificatives i/o del compte bancari per a pagaments a persones creditores per transferència bancària.

Totes les persones creditores que han d'utilitzar el mitjà de tranferència bancària per cobrar.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Impresos associats

Imprès de transferència bancària / alta o modificació de dades de persones creditores

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Aquest document no serà vàlid si no està la conformitat de l'entitat financera (segell de l'entitat en l'apartat E) i la conformitat de la persona interesada (signatura en l'apartat F). Empleneu l'imprés seguint les instruccions del dors del formulari.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Imprès d'alta o modificació de persones creditores.
  • DNI, NIE, passaport o NIF en vigor

Impresos associats

Imprès de transferència bancària / alta o modificació de dades de persones creditores