Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Inscripció per a llogar un pis de la borsa de mediació per al lloguer social

Per realitzar aquest tràmit heu de demanar cita prèvia seguint les intruccions del tràmit enllaçat l'apartat 'Tràmits relacionats'.
 
La borsa actua com a mediadora entre les persones propietàries i les persones sol·licitants d’habitatge. Dóna confiança i garanteix el cobrament i bon ús dels habitatges als seus propietaris, negocia rendes de lloguer per sota de mercat i cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència.

La borsa procura que les persones sol·licitants puguin accedir a habitatges que s’ajustin, pel nombre d’habitacions o metres quadrats de superfície, a les característiques i al nombre de membres de la unitat de convivència. També ha de procurar que la renda a pagar sigui l’adequada al nivell d’ingressos de la unitat de convivència.

A les persones llogateres s'ofereix:

 • Facilita la recerca d'un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de pagament dels sol·licitants.
 • Servei gratuït d’assessorament.
 • Tramitació de l’ajut al lloguer, si escau i d’acord al marc de les convocatòries establertes i de la disponibilitat pressupostària.

 • Haver concertat cita prèvia, amb el tràmit enllaçat a l'apartat 'Tràmits relacionats'.
 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 • Justificar uns ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència iguals o inferiors a 4 vegades l’IRSC de l'any en curs.
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball, si és el cas (pensions o altres).
 • Calcular que aproximadament el 40%-42% de la suma dels ingressos nets de la unitat de convivència determinarà el lloguer màxim al qual es pot accedir.
 • Acceptar les condicions de seguiment de l’entitat gestora i del seu personal pel que fa a l’ús de l’habitatge, pagament de rendes així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l’arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària.

1. NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA. ÉS NECESSARI DISPOSAR DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ PER A DONAR CURS A LA VOSTRA SOL·LICITUD.
2. El dia de la cita haureu d'aportar la documentació necessària que s'indica a l'apartat següent 'Presencialment'.

Documentació necessària

Heu d'aportar la documentació original en tots els casos:

 • Formulari de Sol·licitud d'inscripció a la Borsa de lloguer social
 • DNI, targeta de residència i/o passaport de totes les persones membres que constin a la sol·licitud.
A més, segons el cas:
 • Persona treballadora per compte d'altri (només titulars del contacte d’arrendament):
  • Contracte de treball
  • 3 últimes nòmines
  • Informe de vida laboral
 • Persona pensionista:
  • Certificat de la pensió rebuda

Impresos associats

Sol·licitud d'inscripció a la borsa de mediació al lloguer social

La inscripció és totalment gratuïta.
Sense resolució d'òrgan

Avantatges:

 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
 • Tindreu una assegurança multirisc gratuïta.
 • Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i les seves pautes.
 • La vostra petició -tipus, preu, metres quadrats, zona, nombre d'habitacions, etc.- es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges. Si no us convencen, refarem conjuntament la vostra demanda i reorientarem la recerca.
 • Tramitació dels ajuts pel pagament del lloguer, en cas que hi hagués convocatòria oberta i es reunissin els requisits.
 • Mediació entre persona propietària i llogatera durant tota la durada del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment d'incidències.

La inscripció té una vigència de 12 mesos.

Si la persona demandant accepta el pis proposat, accedeix a un habitatge de lloguer sense que això li suposi un excessiu desemborsament inicial, ja que a la signatura del contracte únicament pagarà la renda del primer mes i una fiança equivalent a un mes. Aquesta fiança és dipositada a l’INCASOL i li és tornada a la rescissió o finalització del contracte.

Es fa una mediació durant tota la vigència del contracte, es solucionen possibles incidències entre les persones propietàries i llogateres fins que es fa la resolució del contracte.

Les persones sol·licitants que rebutgin un habitatge sense justificació poden ser excloses de la borsa pel període d’un any. A aquests efectes, es considera justificada la renúncia a un habitatge que la renda suposi més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència.