Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Inscripció per a llogar un pis de la borsa de mediació per al lloguer social

Imprimir
La borsa actua com a mediadora entre les persones propietàries i les persones sol·licitants d’habitatge. Dóna confiança i garanteix el cobrament i bon ús dels habitatges als seus propietaris, negocia rendes de lloguer per sota de mercat i cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència.

La borsa procura que les persones sol·licitants puguin accedir a habitatges que s’ajustin, pel nombre d’habitacions o metres quadrats de superfície, a les característiques i al nombre de membres de la unitat de convivència. També ha de procurar que la renda a pagar sigui l’adequada al nivell d’ingressos de la unitat de convivència.

A les persones llogateres s'ofereix:
 • Facilita la recerca d'un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de pagament dels sol·licitants.
 • Servei gratuït d’assessorament.
 • Tramitació de l’ajut al lloguer, si escau i d’acord al marc de les convocatòries establertes i de la disponibilitat pressupostària.
.  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 • Fer la declaració de que cap dels membres de la unitat de convivència té drets de gaudi (usdefruit) o habitatge en propietat.
 • Justificar uns ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència iguals o inferiors a 4 vegades l’IRSC de l'any en curs.
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball, si és el cas (pensions o altres).
 • Calcular que aproximadament el 40%-42% de la suma dels ingressos nets de la unitat de convivència determinarà el lloguer màxim al qual es pot accedir.
 • Acceptar les condicions de seguiment de l’entitat gestora i del seu personal pel que fa a l’ús de l’habitatge, pagament de rendes així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l’arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària.
 • Estar inscrit o inscrita al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial. Podeu consultar el tràmit a l'apartat "Tràmits relacionats" al final d'aquesta pàgina.
Aporteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
Heu d'aportar el document original i una fotocòpia o la còpia compulsada en tots els casos:
 • DNI, targeta de residència i/o passaport de totes les persones membres que constin a la sol·licitud.
 • Resolució d’Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.
A més, segons el cas:
 • Persona treballadora per compte d'altri (només titulars del contacte d’arrendament):
  • Contracte de treball
  • 3 últimes nòmines
  • Informe de vida laboral
 • Persona pensionista:
  • Certificat de la pensió rebuda

QUÈ PASSA DESPRÉS

La inscripció té una vigència de 6 mesos.

Si la persona demandant accepta el pis proposat, accedeix a un habitatge de lloguer sense que això li suposi un excessiu desemborsament inicial, ja que a la signatura del contracte únicament pagarà la renda del primer mes i una fiança equivalent a un mes. Aquesta fiança és dipositada a l’INCASOL i li és tornada a la rescissió o finalització del contracte.

Es fa una mediació durant tota la vigència del contracte, es solucionen possibles incidències entre les persones propietàries i llogateres fins que es fa la resolució del contracte.

Les persones sol·licitants que rebutgin un habitatge sense justificació poden ser excloses de la borsa pel període d’un any. A aquests efectes, es considera justificada la renúncia a un habitatge que la renda suposi més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència.

MÉS INFORMACIÓ

Avantatges:
 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
 • Tindreu una assegurança multirisc gratuïta.
 • Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i les seves pautes.
 • La vostra petició -tipus, preu, metres quadrats, zona, nombre d'habitacions, etc.- es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges. Si no us convencen, refarem conjuntament la vostra demanda i reorientarem la recerca.
 • Tramitació dels ajuts pel pagament del lloguer, en cas que hi hagués convocatòria oberta i es reunissin els requisits.
 • Mediació entre persona propietària i llogatera durant tota la durada del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment d'incidències.
.  

PREU

La inscripció és totalment gratuïta..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400