Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Inscripció d'un pis a la borsa de mediació de lloguer social

Imprimir
Sol·licitud per a inscriure un pis buit a la borsa de mediació de lloguer social.

La borsa actua com a mediadora entre les persones propietàries i les persones sol·licitants d’habitatge. Dóna confiança i garanteix el cobrament i bon ús dels habitatges als seus propietaris, negocia rendes de lloguer per sota de mercat i cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència.

A les persones propietàries s'ofereix:
 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte.
 • Avalloguer.
 • Servei gratuït d’assessorament.
 • Tramitació de contractes.
 • Seguiment de la relació contractual.
 • Control del bon ús dels habitatges llogats
.  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Ha d'haver gestionat la cita prèvia per a la visita d'una persona del departament responsable, segons el tràmit de l'apartat "Tràmits relacionats", i obtingut el vist-i-plau per part d'aquest departament.
 • Ha d'estar en vigor la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge, el certificat d’eficiència energètica, les escriptures de propietat i els documents d'identitat dels propietaris.
 • Els últims rebuts d’IBI, comunitat de veïns i subministraments (aigua, llum, gas) han d'estar pagats.
 • Tenir confiança en les persones llogateres que li selecciona la borsa.
Aporteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • Instància general
A més heu d'aportar la següent documentació original:
 • DNI, targeta de residència o CIF de les persones propietàries
 • Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge
 • Certificat d’eficiència energètica
 • Nota simple informativa del Registre de la Propietat
 • Últim rebut de la contribució (IBI)
 • Últimes factures llum/aigua/gas
 • Certificat de la comunitat de propietaris conforme s'està al corrent de pagament de les quotes comunitàries.
 • Certificat de titularitat bancària o fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta del banc.
 • Butlletí d'instal·lació elèctrica (en el cas que la companyia subministradora el sol·liciti)
 • I també, una còpia de les claus de l’habitatge
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

La borsa convé amb les persones propietàries la renda a cobrar, que estarà per sota del preu de mercat (entre un 20% i un 30%).

S'haurà de fer el dipòsit de la fiança i del contracte de lloguer a l'INCASOL en compliment de la legislació vigent.

Posteriorment, es fa una mediació durant tota la vigència del contracte solucionant possibles incidències entre les persones propietàries i llogateres fins que es fa la resolució del contracte.

MÉS INFORMACIÓ

Avantatges:
 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
 • Mentre duri el contracte de lloguer disposareu d’una assegurança multirisc i d’una assegurança de defensa jurídica, en cas d’impagament. Ambdues gratuïtes.
 • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant els sistema Avalloguer que regula el Decret 75/2014, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges. Cobertura de 6 mensualitats de rendes impagades, en cas de desnonament per impagament de rendes.
 • Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els seus objectius i les seves pautes.
 • Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, en cas que hi hagués convocatòria oberta i es reunissin els requisits.
 • Mediació entre propietari i llogater durant tota la durada del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment d'incidències.
.  

PREU

La inscripció és totalment gratuïta..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400