Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Baixa en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Sol·licitud de la baixa en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial per voluntat expressa

Les persones o unitats de convivència causaran baixa per les causes següents:

 1. No renovar la sol·licitud en els termes previstos a l'article 12 de dit reglament.
 2. La voluntat expressa de la persona sol·licitant.
 3. En cas d'unitats de convivència, en els termes previstos a l'article 6.3 del reglament.
 4. L'adjudicació d'un habitatge en règim de propietat, en els termes previstos al reglament.
 5. La renúncia a un habitatge adjudicat en qualsevol dels règims previstos i com a conseqüència d'un procediment tramitat segons les previsions del reglament.
 6. No transmissió de l'habitatge adjudicat per causa imputable a la persona adquirent.
 7. L'incompliment sobrevingut de les condicions establertes per poder ser inscrit o inscrita en el Registre.
 8. La revocació de la inscripció per constatació posterior de l'incompliment originari de les condicions d'inscripció en el Registre.

En els supòsits 5 i 6 es tindran en compte les següents excepcions:

 • L'adjudicació d'un habitatge a una unitat de convivència amb una ràtio de superfície resultant inferior a l'establerta en la normativa d'aplicació.
 • Circumstàncies imprevistes, d'ordre laboral o personal, sobrevingudes un cop iniciat el procediment d'adjudicació, que comportin un canvi substancial en algun dels requisits exigits per ser inscrit o inscrita al Registre o per prendre part en la convocatòria de què es tracti.

En cas d'unitats de convivència, la sol·licitud de baixa ha d'estar signada per totes les persones majors d'edat i menors d'edat emancipades que la formen.

 • Estar inscrit o inscrita en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.

Instruccions sobre la documentació a aportar
Si es sol·licita la modificació de dades en el registre
S'ha de presentar la instància de modificació de dades disponible a l'apartat "Com es pot tramitar", adjuntant la documentació que acrediti la modificació o modificacions que se sol·liciten. En el cas de presentació telemàtica només s'ha de presentar la documentació acreditativa que s'adjuntarà en el pas de "Documentació addicional"

Si es sol·licita la inscripció en el registre
S'ha de presentar la "Sol·licitud d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial" que us podeu descarregar a l'apartat de "Documentació necessària". Tant la sol·licitud, a la pàgina 3, com la declaració responsable que figura al final de la mateixa, han d'estar signades per tots els majors d'edat de la unitat de convivència.
Amb la sol·licitud es presentarà el DNI o targeta de residència en vigor de tots el membres de la unitat de convivència (en el cas de la presentació telemàtica s'adjuntarà en el pas de "Documentació addicional") i, segons els casos, la resta de documentació que s'indica al següent apartat.

Si al formulari de sol·licitud heu marcat la casella "M'oposo a la consulta de les dades esmentades" heu de presentar la següent documentació:
- Declaració de la renda dels membres de l'unitat de convivència obligats a presentar-la. En el cas de no haver presentat la declaració de la renda de l'exercici anterior haureu de presentar certificat d'imputacions emès per l'Agència Tributària i si calgués, a més, la següent documentació:
- En el cas de pensionistes o d'haver estat a l'atur: el certificat d'ingressos corresponent
- En el cas de rebre alguna altra pensió, subsidi o prestació: la documentació acreditativa del tipus, quantia i concepte de la percepció
Tota la documentació econòmica ha de referir-se a l'últim exercici fiscal tancat. Així, per exemple, si la sol·licitud es presenta fins el 30 de juny de 2023 la documentació correspondrà a l'exercici 2021, i si es presenta a partir de l'1 de juliol, a l'exercici 2022.
- Certificat cadastral dels majors d'edat de l'unitat de convivència
- Acreditació de la discapacitat (si s'ha indicat aquesta circumstància)
- Títol de família monoparental (si s'ha indicat aquesta circumstància)
- Títol de família nombrosa (si s'ha indicat aquesta circumstància)

Tanmateix, l'Oficina de l'Habitatge podrà sol·licitar tots els documents complementaris que cregui necessaris per comprovar les circumstàncies al·legades.

Documentació necessària per a l'inscripció

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sol·licitud d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció OficialObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar

En cas de que a la sol·licitud consti una unitat familiar

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Llibre de familiaOpcionalTelemàtic i presencial

En cas de que algun membre de la unitat de convivència posseeixi un habitatge en propietat o altre immoble de naturalesa rústica o urbana

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Escriptures de béns immoblesOpcionalTelemàtic i presencial
Rebuts de pagament de l'impost de béns immobles de fora de l'HospitaletOpcionalTelemàtic i presencial

En cas de necessitar accedir a l'adjudicació d'un habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat de l'ICASS de necessitat d'accedir a l'adjudicació d'un habitatge adaptar per a persones amb mobilitat reduïdaOpcionalTelemàtic i presencial

En cas de declarar que s'està separat/ada o divorciat/ada

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sentència judicial ferma de separació o divorciOpcionalTelemàtic i presencial

En cas de que a la sol·licitud consti un menor i només un dels progenitors

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sentència judicial ferma de guarda i custòdia del menorOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Reglament Municipal del Registre de sol•licitants d’habitatges amb protecció pública a L’Hospitalet

 • Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea