Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Baixa en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Sol·licitud de la baixa en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial per voluntat expressa

Les persones o unitats de convivència causaran baixa per les causes següents:

 1. No renovar la sol·licitud en els termes previstos a l'article 12 de dit reglament.
 2. La voluntat expressa de la persona sol·licitant.
 3. En cas d'unitats de convivència, en els termes previstos a l'article 6.3 del reglament.
 4. L'adjudicació d'un habitatge en règim de propietat, en els termes previstos al reglament.
 5. La renúncia a un habitatge adjudicat en qualsevol dels règims previstos i com a conseqüència d'un procediment tramitat segons les previsions del reglament.
 6. No transmissió de l'habitatge adjudicat per causa imputable a la persona adquirent.
 7. L'incompliment sobrevingut de les condicions establertes per poder ser inscrit o inscrita en el Registre.
 8. La revocació de la inscripció per constatació posterior de l'incompliment originari de les condicions d'inscripció en el Registre.

En els supòsits 5 i 6 es tindran en compte les següents excepcions:

 • L'adjudicació d'un habitatge a una unitat de convivència amb una ràtio de superfície resultant inferior a l'establerta en la normativa d'aplicació.
 • Circumstàncies imprevistes, d'ordre laboral o personal, sobrevingudes un cop iniciat el procediment d'adjudicació, que comportin un canvi substancial en algun dels requisits exigits per ser inscrit o inscrita al Registre o per prendre part en la convocatòria de què es tracti.

En cas d'unitats de convivència, la sol·licitud de baixa ha d'estar signada per totes les persones majors d'edat i menors d'edat emancipades que la formen.

 • Estar inscrit o inscrita en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Reglament Municipal del Registre de sol•licitants d’habitatges amb protecció pública a L’Hospitalet

 • Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea