Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Baixa en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Imprimir
Sol·licitud de la baixa en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial per voluntat expressa

Les persones o unitats de convivència causaran baixa per les causes següents:
 1. No renovar la sol·licitud en els termes previstos a l'article 12 de dit reglament.
 2. La voluntat expressa de la persona sol·licitant.
 3. En cas d'unitats de convivència, en els termes previstos a l'article 6.3 del reglament.
 4. L'adjudicació d'un habitatge en règim de propietat, en els termes previstos al reglament.
 5. La renúncia a un habitatge adjudicat en qualsevol dels règims previstos i com a conseqüència d'un procediment tramitat segons les previsions del reglament.
 6. No transmissió de l'habitatge adjudicat per causa imputable a la persona adquirent.
 7. L'incompliment sobrevingut de les condicions establertes per poder ser inscrit o inscrita en el Registre.
 8. La revocació de la inscripció per constatació posterior de l'incompliment originari de les condicions d'inscripció en el Registre.
En els supòsits 5 i 6 es tindran en compte les següents excepcions:
 • L'adjudicació d'un habitatge a una unitat de convivència amb una ràtio de superfície resultant inferior a l'establerta en la normativa d'aplicació.
 • Circumstàncies imprevistes, d'ordre laboral o personal, sobrevingudes un cop iniciat el procediment d'adjudicació, que comportin un canvi substancial en algun dels requisits exigits per ser inscrit o inscrita al Registre o per prendre part en la convocatòria de què es tracti.
.  

QUI EL POT DEMANAR

En cas d'unitats de convivència, la sol·licitud de baixa ha d'estar signada per totes les persones majors d'edat i menors d'edat emancipades que la formen.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Requeriments
 • Estar inscrit o inscrita en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies).
 • DNI o targeta de residència de totes les persones que formen part de la unitat de convivència sol·licitant (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
Impresos associats
 • Oficina d'Habitatge
  C. Llobregat n° 116. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Habitatge
  Telèfon: 93 403 26 00
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400