Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Subvenció per al pagament del lloguer l'any 2018 (MIFO)

Imprimir
Sol·licitud d'una subvenció (MIFO) per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
 • Faci clic aquí per veure si no compleix algun dels requisits bàsics segons la normativa vigent.
Podeu consultar al DOGC la RESOLUCIÓ GAH/921/2018, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones físiques que, a més de complir els requeriments especificats a l'apartat corresponent, siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge de L'Hospitalet que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

No poden percebre les subvencions:
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores, tant físiques com jurídiques respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.
 • Les unitats de convivència que acreditin un import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 405) sigui superior a 500 € .
 • S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • Aquesta subvenció és incompatible, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

QUAN ES POT FER

Les sol·licituds es poden presentar des del 19 de maig fins al 29 de juny de 2018, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Haver tramitat la cita prèvia, tal i com es descriu al tràmit relacionat al final d'aquesta pàgina.
 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme (vegeu la base 5 de la Resolució GAH/921/2017).
  No es tindran en compte els ajuts rebuts en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre (Dependència), però sí els imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació.
  Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador publicat en aquest mateix tràmit.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge a L'Hospitalet superior a 600 euros i 900 euros per a famílies nombroses
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. Al rebut ha de constar com a mínim qui el paga, qui cobra, el concepte i l'import del lloguer.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.
1. És imprescindible tenir cita prèvia per a aportar la documentació a l'Oficina de l'Habitatge. Per a tenir-la heu de seguir les instruccions del tràmit relacionat al final d'aquesta pàgina. CITES ESGOTADES

Les persones que no tinguin cita prèvia podran presentar extraordinàriament la seva sol·licitud a l’OAC al carrer Girona 10, planta baixa. L’ordre de presentació d’aquestes sol·licituds seran correlatives a partir de la darrera cita prèvia existent.


2. Per a informar-vos del tràmit podeu anar presencialment a l'OAC o a la Regidoria del vostre districte.
3. Per a enregistrar la sol·licitud, juntament amb tota la documentació necessària que prèviament us han informat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a la Regidoria de Districte, heu d'anar a l'Oficina de l'Habitatge amb la cita prèvia comentada anteriorment.
Documentació necessària
 • Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer (2 còpies).
A més, heu de presentar original i fotocòpia o una fotocòpia compulsada de la documentació que es detalla, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta. Els originals es retornen una vegada confrontats amb les fotocòpies aportades:
 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.
 • Volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2016), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
  • En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior o en els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, ho farà per mitjà d'una declaració responsable segons el model normalitzat.
   Si el departament gestor ho considera necessari se us derivarà internament per a obtenir un informe sobre la situació socioeconòmica.
 • Llibre de família, si s'escau.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013: acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
  • En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts mensuals.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden presentar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat on consti el nom i cognoms dels sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.
 • Declaració responsable de complir els requisits i de no concórrer en cap motiu d'exclusió establerts al punt 4.2 de la convocatòria
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció. Ha d'anar signada pel sol·licitant i segellada pel banc.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, com en casos de dació en pagament, si escau.
 • Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior o d'una sentència judicial ferma, si escau.
 • Títol de família nombrosa vigent.
 • Títol de família monoparental vigent.
 • Document acreditatiu de ser persona jove extutelada, si escau.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014, si escau.
 • Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.

QUÈ PASSA DESPRÉS

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge, al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://agenciahabitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

La persona sol·licitant rebrà un SMS amb la resolució de la seva sol·licitud. Si prèviament hi ha un requeriment de documentació també rebrà un SMS amb la indicació corresponent.

MÉS INFORMACIÓ

Import de la subvenció:
 • Serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim de 2.400 € anuals per habitatge.
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 €.
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.
  A aquest efecte, s'inclou en aquest import el de la renda i els seus endarreriments, i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora i de l'impost de béns immobles (IBI).
S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució per part de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge de la Generalitat, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

NORMATIVA APLICABLE

 • RESOLUCIÓ GAH/921/2018, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer
 • Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, del Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016 (BOE núm. 86, de 10/04/2013).
 • Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
 • Capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
 • Preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, aplicable a l’exercici pressupostari corresponent.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400