Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Subvenció per al pagament del lloguer l'any 2020 (MITMA)

Imprimir
Sol·licitud d'una subvenció (MITMA) per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Podeu consultar al DOGC la RESOLUCIÓ TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones físiques que, a més de complir els requeriments especificats a l'apartat corresponent, siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge de L'Hospitalet que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

No poden ser perceptores de les subvencions: 
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Les unitats de convivència quan els seus ingressos, abans de l’aplicació del coeficient multiplicador establert a la base 5.4 de la resolució TES/986/2020,  siguin superiors a 2,831267 vegades l’IRSC.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Incompatibilitats
 

 • Aquestes subvencions són incompatibles, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.
 • De manera transitòria fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, aquests ajuts únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d’un sol membre que han estat beneficiàries d’una renda mínima d’inserció o d’una prestació no contributiva i a la vegada d’un ajut pel pagament del lloguer en l’exercici anterior

QUAN ES POT FER

Les sol·licituds es poden presentar des del 28 de maig fins al 3 de juliol de 2020, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PER INTERNET:
Requeriments
 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5 de la resolució TES/986/2020). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el  simulador publicat  en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge corresponent.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 750 euros.
  Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
 • Heu d'anar al següent enllaç i haureu d'escollir entre iniciar el tràmit amb o sense identificació electrònica, emplenar el formulari i adjuntar la documentació requerida.
Documentació necessària

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria són:

 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. Els contractes han d’acreditar l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
   En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2020 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o bé justificar com a mínim 3 mesos. Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció. (SIGNAT I SEGELLAT PER L'ENTITAT BANCÀRIA)
 • Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
 • Document acreditativa de ser persona jove extutelada.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.
 • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos, respecte al període general a justificar (2018), supòsits: divorci, separació, viduïtat, situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos i situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la emergència sanitària pel Covid-19 cal aportar:
 • Declaració responsable d’ingressos, segons model normalitzat per l’Agència de l'Habitatge de Catalunya (Model 1)

Documents susceptibles a ser consultats telemàticament del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència:

En el cas d’oposar-se a les consultes, hauran de presentar la documentació detallada a continuació:
 • DNI/NIF/NIE vigent. (Direcció General de la Policia)
 • Certificat de convivència emès per l’Ajuntament. (Padró municipal d’habitants)
 • Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat de convivència amb obligació de presentar-la. (Agència Estatal de l’Administració Tributària)
 • En cas de persones en situació d’atur, resolució/certificat de prestació que en detalli l’import i el període de cobrament . En el cas de no cobrar-ne cap, certificat de no rebre cap prestació d'atur (Servei d’Ocupació de Catalunya i Servicio Estatal de Empleo Público)
 • En cas de persones beneficiàries d’ajuts, prestacions o pensions, certificats o resolució/resolucions que acreditin la percepció d'una pensió o ajut emès per l'INSS o per l’òrgan gestor que en detalli l’import i el període de cobrament. (Institut Nacional de la Seguretat Social)
 • Certificats de discapacitats de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.. (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
 • Títol de família nombrosa.
 • Títol de família monoparental.
 • Dades sobre la propietat d'habitatges (Registre de la Propietat i Cadastre).
 • Informe de vida laboral
 • Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària(AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)
   

En el cas, que la sol·licitud es presenti electrònicament i que inicialment,  no es pugui aportar tota la documentació, s’haurà de presentar aquesta documentació, en el termini de vint dies hàbils des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment previ per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

QUÈ PASSA DESPRÉS

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge, al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://agenciahabitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

La persona sol·licitant rebrà un SMS amb la resolució de la seva sol·licitud. Si prèviament hi ha un requeriment de documentació també rebrà un SMS amb la indicació corresponent.

MÉS INFORMACIÓ

Import de la subvenció

L’import de la subvenció serà:
 • Del 20 % de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
 • Del 30% per cent de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
 • Del 40 % de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge.

Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2020 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2020, amb un import màxim mensual de 200 euros.

Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

Reconeixement de la subvenció

La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.

Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer per qualsevol dels mitjans següents: aportació de rebuts (abans del 28 de juny del 2021), informació facilitada per les entitats financers que col·laboren en la gestió d'aquestes prestacions o altres mitjans.

El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució per part de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge de la Generalitat, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Habitatge
  Telèfon: 93 403 26 00
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400