Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud del servei de teleassistència

És una modalitat de servei d'atenció domiciliària que ofereix a l'usuari/ària una atenció permanent  i a distància.

Consisteix en un aparell telefònic connectat a una central de recepció de senyals d'emergència atesa per professionals capacitats per facilitar una ajuda immediata i específica.

El servei de teleassistència està assignat a una persona. I la baixa definitica d'aquest servei no dóna dret a la continuïtat del mateix en altres membres de la unitat de convivència.

Totes les persones sol·licitants han d'estar empadronades a la ciutat
 • Les persones amb valoració de dependència amb grau que els dóna dret a aquest servei
 • Unitats de convivència d'una o dues persones amb 75 anys o més
 • Unitats de convivència d'una o dues persones de 70 a 74 anys amb problemes de salut que es recullen a la fitxa de salut

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Fitxa de salutOpcionalTelemàtic i presencialDescarregar
Autorització de tràmitsOpcionalTelemàtic i presencialDescarregar
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues


Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

LLei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. BOE 299, 15.12.2006
Sense resolució d'òrgan

Per donar de baixa el servei:

 • Informar al telèfon de l'empresa perquè passin a retirar l'aparell, o,
 • Posar-se en contacte amb el departament gestor (93 402 99 35)
En cas d'avaria l'empresa instal·ladora facilita un telèfon i envia un tècnic per solucionar-la.

La teleassistència no és un servei d'urgència. La seva gestió pot arribar a un termini superior als 3 mesos.

El personal gestor ha de valorar la situació de la persona interessada tenint en compte els requisits establerts i, si correspon, es tramita la derivació a l'empresa instal·ladora.

L'empresa es posarà en contacte telefònicament amb la persona sol·licitant per fer una primera visita i la instal·lació posterior.