Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajut per pèrdua de l'habitatge per desnonament o execució hipotecària (PEEU)

Imprimir
Per realitzar aquest tràmit heu de demanar cita prèvia seguint les intruccions del tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina.

L'ajut per pèrdua de l'habitatge per desnonament o execució hipotecària és una de les modalitats de prestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU) per a l'habitatge.

La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent..  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona física resident al municipi, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per pèrdua de l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.

QUAN ES POT FER

Es pot fer la presentació de sol·licituds en qualsevol moment, però el termini entre la data en què es deixa l'habitatge i la data en què es sol·licita la prestació no pot ser superior a 24 mesos..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Requeriments
 • Haver concertat cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit.

Relacionats amb l'habitatge: 
 
 • La persona ha d'estar empadronada a L'Hospitalet i l'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant durant un mínim de 9 mesos seguits a l'any.
 • La persona sol·licitant ha de trobar-se en situació de pèrdua de l'habitatge i ha de ser titular d'un contracte de lloguer, d'una cessió d'ús o excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament de l'habitatge  o estar en procés de cerca d'habitatge. En aquest últim supòsit s'haurà de presentar el contracte d'arrendament en el termini de 60 dies, comptats a partir de l'endemà de la data de la seva notificació.
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ni tampoc les que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada.
 • La data d'entrada en vigor del nou contracte no pot ser anterior en 60 dies a la data en què es deixa l'habitatge, excepte en els casos de dació en pagament o altres processos jurídics en què el termini pot ser de 180 dies.
 • Cap membre de la unitat de convivència pot tenir algun habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Cap membre de la unitat de convivència pot tenir vincles de parentiu amb l'arrendador (matrimoni, relació estable, consanguinitat, adopció o afinitat, fins a segon grau).
Relacionats amb l'economia:
 
 • Els ingressos mensuals de la unitat de convivència no poden ser superiors per a L'Hospitalet de Llobregat (Zona A) als indicats a la taula següent, segons els membres de la unitat de convivència:
  • D'una persona: No superior a 2 vegades l'IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya) ponderat.
  • De 2 o més persones: No superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat.
  • Si hi ha persones amb discapacitat o gran dependència: No superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat.
Taula d'IRSC ponderat segons membres de la unitat de convivència
  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més
2 IRSC 1.770,61 € - - -
2,5 IRSC - 2.281,71 € 2.379,85 € 2.459,18 €
3 IRSC 2.655,91 € 2.738,05 € 2.855,82 € 2.951,01 €
   
 
 
 • La quantia que es paga de lloguer ha de ser com a màxim de 600 €/mes.
1. NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA
2. El dia de la cita heu d'aportar la sol·licitud de prestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU)  de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya emplenada i presentar-la a l'oficina indicada, juntament amb la documentació necessària.
Documentació necessària
Presenteu original i fotocòpia, o una fotocòpia compulsada de:
 • DNI, targeta de residència o passaport vigent de la persona sol·licitant i dels membres majors d'edat que formen la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen la unitat de convivència (El podeu obtenir a http://www.seg-social.es)
 • Tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud, en el cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se'n disposa, el contracte de treball. En el cas de treballadors per compte propi hauran d'aportar la darrera declaració de l'IRPF trimestral i/o IRPF del darrer exercici fiscal.
 • Contracte de lloguer, de cessió o de sotsarrendament a nom seu. En el cas que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013, caldrà acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador.
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o d'altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut amb anterioritat.
 • Justificació d'haver pagat tres mensualitats del lloguer o sis quotes hipotecàries de l'habitatge anterior, si no queda prou justificat amb la documentació del procés corresponent.
 • Tots els rebuts de lloguer pagats de l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut, fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Full de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació a nom de la persona sol·licitant (Model 1 de la sol·licitud).
A més, en cas de no signar les autoritzacions o denegar les consultes del full de sol·licitud, heu de presentar:
 • Certificat d'empadronament de residència col·lectiu
 • En el cas d'estar a l'atur, certificats de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud (SOC).
 • En el cas de persones pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs (INSS)
 • Oficina d'Habitatge
  C. Llobregat n° 116. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Una vegada es registra la sol·licitud, el personal de l'Oficina de l'Habitatge us derivarà als Serveis Socials corresponents per a tramitar l'informe socioeconòmic necessari per a completar l'expedient de sol·licitud de la prestació.

L'import de la prestació s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada i per un període màxim de 12 mesos.

La prestació es reconeix a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos en què s'ha dictat una resolució favorable, condicionada a l'aportació del contracte de lloguer, es reconeix el dret a partir del mes en què s'hagi aportat el contracte.

L'import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer s'estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 600 euros, i només es pot atorgar una vegada. No poden haver transcorregut més de 3 mesos entre la data de la signatura del contracte d'arrendament i la presentació de la sol·licitud.

MÉS INFORMACIÓ

S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.

Podeu consultar la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

NORMATIVA APLICABLE

 • Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les.
 • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Habitatge
  Telèfon: 93 403 26 00
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400