Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Obtenció del distintiu de la zona verda per a residents 

Obtenció del distintiu de resident que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial de l'Àrea Integral de Regulació de l'Estacionament (AIRE).

La zona verda és una zona d’aparcament, amb control horari. L'Ordenança de Mobilitat preveu que el distintiu de la zona verda per a residents pugui ser per:

 • vehicles de propietat
 • vehicles d'empresa
 • vehicles de lloguer, "renting" o "leasing"

Les persones residents a la zona on s'ha implantat la zona verda, que siguin titulars de vehicles tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.

La persona conductora principal d'un vehicle d'empresa tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt, resident a la zona de L'Hospitalet on s'ha implantat la zona verda.

 • La persona sol·licitant ha d’estar al corrent en el pagament de taxes, impostos i sancions municipals i empadronada en una de les adreces del municipi de L'Hospitalet beneficiàries d'aquest distintiu.
 • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.
 • En cas de vehicle de propietat:
  • el vehicle ha d'estar inscrit al padró municipal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de L'Hospitalet.
 • En cas de vehicle d'empresa:
  • Una empresa ha de ser la titular del vehicle.
  • La persona conductora ha de constar com la conductora principal del vehicle de l'empresa.
 • En cas de vehicles de lloguer, "renting" o "leasing":
  • La persona ha de constar al contracte del vehicle o a la carta de cessió de l'empresa, segons el cas, com la persona conductora principal del vehicle en règim de lloguer, "renting" o "leasing".

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.
El departament dóna resposta en un termini màxim d'un mes i mig des del registre de la sol·licitud.
El distintiu serà vàlid exclusivament per a la zona verda de residència de la persona sol·licitant, no per a totes les zones verdes de la ciutat.

Per sol·licitar l'obtenció, la renovació o el canvi de dades del distintiu per la zona verda

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Targeta d'inspecció tècnica del vehicle (ITV)OpcionalTelemàtic i presencial

Per l'obtenció del distintiu per un vehicle de lloguer, "renting" o "leasing"

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Contracte del vehicleOpcionalTelemàtic i presencial

Per l'obtenció del distintiu per un vehicle d'empresa

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Carta de l'empresa de cessió d'ús del vehicleOpcionalTelemàtic i presencial

Per a l'obtenció del distintiu per a familiars

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Volant de convivència que acrediti la relació entre el titular del vehicle i el familiar del resident (en cas de parelles de fet de fora de L'Hospitalet) OpcionalTelemàtic i presencial
Llibre de família del familiarOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Se li comunicarà que pot recollir el distintiu.