Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Obtenció del distintiu per a persones titulars d'un comerç o activitat amb domicili social a la zona verda

Obtenció del distintiu de titular d'un comerç o activitat que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial de l'Àrea Integral de Regulació de l'Estacionament (AIRE).

La zona verda és una zona d’aparcament, amb control horari. A més a més de per a vehicles propietat de les persones residents, l’Ordenança de Mobilitat preveu que altres tipus de vehicles puguin disposar del distintiu per a la zona verda, en aquest cas per a persones titulars d'un comerç o activitat amb domicili fiscal a una de les zones descrites. Tot i que també pot ser utilitzada per vehicles de no residents amb una tarifa superior.

La persona titular o responsable d'un comerç o activitat ubicada a la zona verda amb un vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.

 • La persona conductora del vehicle ha de poder vincular-se mitjançant document a un comerç o activitat amb domicili social a la zona verda.
 • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.
 • S'ha d'estar al dia de pagament de l'impost d'activitats econòmiques, l'ajuntament farà les comprovacions corresponents

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.
El departament realitza el tràmit en menys d'un mes i mig a partir del registre de la sol·licitud.
Aquest distintiu caduca cada any. Passat el període de validesa la persona sol·licitant podrà demanar la seva renovació.

Així mateix, serà vàlid exclusivament per a la zona verda d'ubicació de l'activitat comercial sol·licitant, no per a totes les zones verdes de la ciutat.

Per sol·licitar l'obtenció, la renovació o el canvi de dades del distintiu per la zona verda

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Targeta d'inspecció tècnica del vehicle (ITV)OpcionalTelemàtic i presencial

Per l'obtenció del distintiu per un vehicle de lloguer, "renting" o "leasing"

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Contracte del vehicleOpcionalTelemàtic i presencial

Per l'obtenció del distintiu per un vehicle d'empresa

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Carta de l'empresa de cessió d'ús del vehicleOpcionalTelemàtic i presencial

Per a l'obtenció del distintiu per a familiars

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Volant de convivència que acrediti la relació entre el titular del vehicle i el familiar del resident (en cas de parelles de fet de fora de L'Hospitalet) OpcionalTelemàtic i presencial
Llibre de família del familiarOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Cada comerç o activitat pot disposar de dues autoritzacions per estacionar en zona verda com a màxim.

El lliurament del distintiu es farà per correu certificat amb acusament de rebut.

Si no es concedeix, el departament informarà del motiu de la denegació.