Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Obtenció del distintiu de la zona verda per a residents amb vehicles d'empresa

Obtenció del distintiu de resident que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial de l'Àrea Integral de Regulació de l'Estacionament (AIRE).

La zona verda és una zona d’aparcament, amb control horari. A més a més de per a vehicles propietat de les persones residents, l’Ordenança de Mobilitat preveu que altres tipus de vehicles puguin disposar del distintiu per a la zona verda, en aquest cas aquells on una empresa sigui la titular del vehicle. Tot i que també pot ser utilitzada per vehicles de no residents amb una tarifa superior.

Zones amb dret a distintiu:

 • A la zona de Residencial Granvia: Els residents de l’Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet (núm. 1 al 53) i del carrer Arquitectura (núm. 2 al 32)
 • Tot el barri de Can Serra, més la vorera de números parells de l'Av. Electricitat.

La persona conductora principal d'un vehicle d'empresa tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt, resident a la zona de L'Hospitalet on s'ha implantat la zona verda.

 • Una empresa ha de ser la titular del vehicle.
 • La persona conductora del vehicle ha d’estar al corrent en el pagament de taxes, impostos i sancions municipals i empadronada en una de les adreces del municipi de L'Hospitalet beneficiàries d'aquest distintiu.
 • La persona conductora ha de constar com la conductora principal del vehicle de l'empresa.
 • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.El departament dóna resposta en un termini màxim d'un mes i mig des del registre de la sol·licitud.
El període de validesa serà l'indicat al propi distintiu. Passat el període de validesa el departament tramitarà d'ofici la seva renovació si continuen complint-se els requeriments per a la seva concessió.

Així mateix, serà vàlid exclusivament per a la zona verda de residència de la persona sol·licitant, no per a totes les zones verdes de la ciutat.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general (2 còpies), indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
 • DNI, targeta de residència o passaport (fotocòpia).
 • Targeta d'inspecció tècnica del vehicle (fotocòpia).
 • Carta conforme l’empresa li ha cedit l’ús del vehicle (original).
 • Documentació que justifiqui que el cotxe es computa com a rendiment a l’impost de la renda, segons el cas:
  • Si computa a la renda de l'empresa, declaració per part de l'empresa a la carta de cessió d'ús del vehicle.
  • Si computa a la renda de la persona conductora, la darrera declaració de la renda (fotocòpia).
 • Justificació de l'assegurança del vehicle, ja sigui l'assegurança, el rebut pagat o la menció al contracte del vehicle (fotocòpia).

Cada habitatge pot disposar de dues autoritzacions per estacionar en zona verda com a màxim.

Se li avisarà telefònicament per a recollir el distintiu.

Pel que fa a la renovació automàtica, l'Ajuntament enviarà d’ofici els distintius als residents de les zones esmentades mitjançant correu als seus habitatges.

Si no es concedeix, el departament es posarà en contacte amb vostè al telèfon indicat a la instància.