Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Evitar el tall d'un subministrament per situació de pobresa energètica

Es pot dir que una persona o família està en situació de pobresa energètica quan no pot fer front al pagament del subministrament de gas, aigua i/o llum per a la satisfacció de les seves necessitats domèstiques i/o quan es veu obligada a destinar una part excessiva dels seus ingressos a pagar la factura energètica del seu habitatge.

Les persones empadronades a L'Hospitalet en situació de vulnerabilitat econòmica que compleixin els requeriments especificats.

 • Estar empadronat a L'Hospitalet
 • Haver rebut un avís de tall de subministre de gas, llum o aigua.
 • Disposar de contracte de subministrament d'ús domèstic corresponent al seu habitatge habitual pel concepte de gas, aigua i/o electricitat.
 • Trobar-se en risc d'exclusió residencial, persones o unitats familiars amb ingressos inferiors a:
  • Si es tracta de persones que viuen soles: 2 vegades l'IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya, que es pot consultar a la web www.gencat.cat)
  • Si es tracta d'unitats de convivència de més d'una persona: 2,5 vegades l'IRSC
  • En cas de persones discapacitades o amb gran dependència: 3 vegades l'IRSC
  • També si es superen els límits d'ingressos fixats i existeix risc imminent de pèrdua de l'habitatge i no es disposa d'alternativa pròpia.
    

Quan hagi rebut l’avís de tall de subministrament.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general (original i còpia)
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona consumidora del subministrament (fotocòpia).
A més, la fotocòpia del que es disposi de la següent documentació, segons el cas:
 • Justificants d'ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar majors 16 anys:
  • Nòmines,
  • Prestacions d’atur,
  • Pensions seguretat social ( viduïtat, jubilació, incapacitat, etc)
  • Pensió no contributiva,
  • Renda mínima d’Inserció
  • Renda Activa Inserció,
  • Pensió d’aliments i/o compensatòria,
  • Altres.
 • Certificat del grau de discapacitat
 • Resolució de la valoració de la situació de dependència de grau 3
 • Informe de salut que acrediti l’ús de màquines assistides
 • Avís de tall de subministrament
 • Rebuts impagats

 • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Sense resolució d'òrgan

Alguna de la documentació requerida es pot obtenir a:

Una vegada justificada la situació econòmica, els serveis socials faran les gestions oportunes per evitar el tall de subministrament.