Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Comunicació prèvia d'obres

Imprimir
Mitjançant la comunicació prèvia, la persona interessada posa en coneixement de l’Ajuntament, els fets i documentació necessària amb caràcter previ a l’inici o modificació de totes aquelles obres i actuacions urbanístiques susceptibles de control municipal.
 
Obres subjectes al règim de comunicació prèvia.
 1. Obres a l’interior d’habitatges o locals amb modificació de distribució, sense afectació estructural.
 2. La primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.
 3. Col·locació de portes i persianes, reixes i baranes metàl·liques.
 4. Col·locació de tendals visibles des de la via pública en planta baixa de les edificacions.
 5. Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos.
 6. Execució de cata, pou i sondeig d’exploració.
 7. Realització de treballs d’anivellació de terrenys que no alterin en algun punt, en més d'un metre, ni tinguin transcendència per a l'amidament de l'altura reguladora de l'edifici.
 8. Col·locació de tanques en solars i terrenys.
 9. Pintura i reparació de façanes, claraboies i cobertes, obres en parets mitgeres i de reparació de patis o altres elements comuns.
 10. Instal·lació de bastides, ponts, grues i similars (en general mitjans auxiliars relacionats amb intervencions de l’edifici que els requereixin: façanes, instal·lació baixants, conductes de ventilació, pintat...) sense ocupació de la via pública.
 11. Instal·lació d’antenes i d’aparells d’aire condicionat en les cobertes i terrats d’edificis que puguin afectar elements comuns. En aquest cas, serà necessària l’autorització de la comunitat de propietaris afectada.
 12. Instal·lacions de baixants, xemeneies o similars que siguin o passin per espais comuns de l’edifici.
 13. Construcció de rampes a l'interior de l'edifici.
 14. Totes aquelles obres no previstes expressament en els anteriors paràgrafs, però assimilables en quant a entitat i naturalesa.
 15. Obres derivades d’ordres d’execució i de restauració de la legalitat urbanística assimilables en quant a entitat i naturalesa a les recollides en els paràgrafs anteriors.
Excepcions a la tramitació mitjançant comunicació prèvia.
Es tramitaran pel règim de llicència, les obres que estiguin afectades pels condicionants següents:
 1. Les obres interiors i exteriors dels edificis i conjunts inclosos en el Pla especial de protecció del patrimoni artístic (PEPPA).
 2. Les construccions i instal·lacions que estiguin en situació de fora d’ordenació, les quals, únicament es podrà autoritzar petites reparacions ordinàries que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les construccions i instal·lacions.
 3. Les obres que afectin a elements estructurals de l’edifici, en aplicació de l’article 128 de l’Ordenança metropolitana d’edificació vigent.
 4. Les obres que comportin afecció de l’espai públic.
 5. Els usos provisionals en finques afectades pel planejament urbanístic. La llicència comportarà el compromís de cessió, d’enderroc i reposició al finalitzar el termini autoritzat en la llicència.
.  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular de l’obra/activitat, o qui actuï en la seva representació, degudament acreditada, i en el cas de persones jurídiques el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar document que acrediti la representació.

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:
 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital
 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document.
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:
 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital
 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document) 
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues
Observacions de la documentació a aportar
Els fitxers han de tenir format PDF i estar signats electrònicament. Pel que fa al projecte tècnic ha d'anar amb marcadors de contingut (vegeu descarregable) i seguint les següents criteris. El pes màxim del total de documents a presentar és de 48 MB. Cal optimitzar els documents pdf per reduir al màxim el seu pes. Consulteu com fer-ho a les pàgines d'ajuda del web d'Adobe.

Documentació general
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Projecte i/o documentació tècnicaObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Assumeix tècnic d'obraObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Declaració responsable tècnic règim de tramitacióObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Declaració jurada contractistaObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Declaració del sol·licitant de la gestió de residusObligatoriTelemàtic i presencial
Autorització de representacióObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar

Instal·lació de bastides, ponts, grues i similars (mitjans auxiliars necessaris per intervencions de l'edifici que els requereixin: façanes, baixants...) sense ocupació de la V.P.
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Assumeix tècnic de bastida o mitjà auxiliarObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar

Grues
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acord favorable AESAObligatoriTelemàtic i presencial
Assumeix control, bon funcionament i seguretatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat a efecte tramitacióObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat empresa instal·ladora de la instal·lació i perfecte estat de funcionamentObligatoriTelemàtic i presencial
Pòlissa de l'assegurançaObligatoriTelemàtic i presencial

MÉS INFORMACIÓ

La comunicació prèvia té els efectes previstos a la normativa sobre procediment administratiu comú des del moment en què té entrada al Registre General d’aquest ajuntament, en format imprès o electrònic, i faculta als serveis tècnics municipals per exercir les funcions de verificació de la documentació presentada, inspecció i comprovació dels fets comunicats.
 
La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que acompanyi  o s’incorpori a una comunicació prèvia, o la no presentació d’aquesta davant l’Ajuntament, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’execució de l’obra afectada des del moment en què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguin correspondre.
 
Tanmateix, la resolució de l’Ajuntament que declari tals circumstàncies, podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la realitat física o jurídica al moment previ a l’inici de les obres.
 
Les deficiències que es detectin pels serveis municipals en la comunicació prèvia i en la documentació presentada, seran comunicades a la persona interessada, perquè en el termini màxim de deu dies procedeixi a la seva esmena.

En cas de no esmenar les deficiències comunicades en el termini assenyalat, es tindrà a la persona interessada per desistit/da de la seva petició, d’acord amb l’article 68 de la Llei  39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
.  

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

El departament dóna resposta en el mateix moment de fer la comunicació.

NORMATIVA APLICABLE

 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400