Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Comunicació prèvia d'obres

Imprimir
Mitjançant la comunicació prèvia, la persona interessada posa en coneixement de l’Ajuntament, els fets i documentació necessària amb caràcter previ a l’inici o modificació de totes aquelles obres i actuacions urbanístiques susceptibles de control municipal.
 
Obres subjectes al règim de comunicació prèvia.
 1. Obres a l’interior d’habitatges o locals amb modificació de distribució, sense afectació estructural.
 2. La primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.
 3. Col·locació de portes i persianes, reixes i baranes metàl·liques.
 4. Col·locació de tendals visibles des de la via pública en planta baixa de les edificacions.
 5. Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos.
 6. Execució de cata, pou i sondeig d’exploració.
 7. Realització de treballs d’anivellació de terrenys que no alterin en algun punt, en més d'un metre, ni tinguin transcendència per a l'amidament de l'altura reguladora de l'edifici.
 8. Col·locació de tanques en solars i terrenys.
 9. Pintura i reparació de façanes, claraboies i cobertes, obres en parets mitgeres i de reparació de patis o altres elements comuns.
 10. Instal·lació de bastides, ponts, grues i similars (en general mitjans auxiliars relacionats amb intervencions de l’edifici que els requereixin: façanes, instal·lació baixants, conductes de ventilació, pintat...) sense ocupació de la via pública.
 11. Instal·lació d’antenes i d’aparells d’aire condicionat en les cobertes i terrats d’edificis que puguin afectar elements comuns. En aquest cas, serà necessària l’autorització de la comunitat de propietaris afectada.
 12. Instal·lacions de baixants, xemeneies o similars que siguin o passin per espais comuns de l’edifici.
 13. Construcció de rampes a l'interior de l'edifici.
 14. Totes aquelles obres no previstes expressament en els anteriors paràgrafs, però assimilables en quant a entitat i naturalesa.
 15. Obres derivades d’ordres d’execució i de restauració de la legalitat urbanística assimilables en quant a entitat i naturalesa a les recollides en els paràgrafs anteriors.
Excepcions a la tramitació mitjançant comunicació prèvia.
Es tramitaran pel règim de llicència, les obres que estiguin afectades pels condicionants següents:
 1. Les obres interiors i exteriors dels edificis i conjunts inclosos en el Pla especial de protecció del patrimoni artístic (PEPPA).
 2. Les construccions i instal·lacions que estiguin en situació de fora d’ordenació, les quals, únicament es podrà autoritzar petites reparacions ordinàries que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les construccions i instal·lacions.
 3. Les obres que afectin a elements estructurals de l’edifici, en aplicació de l’article 128 de l’Ordenança metropolitana d’edificació vigent.
 4. Les obres que comportin afecció de l’espai públic.
 5. Els usos provisionals en finques afectades pel planejament urbanístic. La llicència comportarà el compromís de cessió, d’enderroc i reposició al finalitzar el termini autoritzat en la llicència.
.  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular de l’obra/activitat, o qui actuï en la seva representació, degudament acreditada, i en el cas de persones jurídiques el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar document que acrediti la representació.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:
 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital

 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital (un arxiu per cada document)
  Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades
Documentació necessària

Documentació general
 1. Imprès de comunicació prèvia degudament complimentat.
 2. Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
 3. Pressupost d’execució material de les obres (PEM).
 4. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 5. DNI/NIE/CIF del peticionari de les obres.
 6. CIF de l’empresa promotora.
 7. Declaració escrita del titular de la comunicació, on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. Es requerirà per a retornar la corresponent fiança certificat acreditatiu de la gestió de residus indicant la quantitat i tipus de residus lliurats.
Documentació tècnica
 1. Document d’assumeix del facultatiu designat com a director de les obres, Memòria descriptiva del projecte d’obres.
 2. Plànols a escala de la planta, alçada i secció.
 3. Estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció o normativa vigent a la matèria.
 4. Per a qualsevol tipus d’obres en habitatges es podrà requerir a criteri dels serveis tècnics municipals, la cèdula d’habitabilitat o l’escriptura conforme és un habitatge.
 5. Fotografies de les façanes o zones d’intervenció.
 6. Declaració responsable d’adequació de l’obra a realitzar al règim de comunicació.
 7. En cas d’afectar elements d’amiant, caldrà aportar documentació acreditativa conforme es prenen, les mesures preventives adients d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.
Documentació complementària
En cas d’instal·lació i l’ús de grues-torre en la construcció s’acompanyarà la documentació següent:

 1. Plànol d’ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l’obra i les contigües, amb indicació de la seva altura màxima, posició del contrapès, i de les àrees d’escombrada de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo, així com de l’altura de les edificacions i instal·lacions existents a la zona d’escombrada. Si s’hagués d’instal·lar en terreny vial, s’indicarà, de la mateixa manera, l’espai màxim per ocupar de la base de suport.
 2. Certificació de la casa instal·ladora subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua per muntar i d’assumir-ne la responsabilitat de la instal·lació fins a deixar-la en perfectes condicions de funcionament. En la certificació esmentada s’hauran de fer constar les càrregues màximes, en les posicions més desfavorables, que puguin ser transportades per la grua, en els diversos supòsits d’utilització que es prevegin.
 3. Document expedit per un tècnic competent, acreditatiu que aquest, assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua, mentre romangui a l’obra.
 4. Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
 5. Estudi de seguretat i salut de la instal·lació i funcionament de la grua.
En el cas d’instal·lació de rètols, s’estarà a allò que es disposi a l’Ordenança municipal del paisatge urbà, en quant a la documentació tècnica necessària a aportar.

Notes aclaratòries:
Per tal de saber la documentació que cal aportar per cada tipus d’obra, es pot consultar DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A LA TRAMITACIÓ DE COMUNICACIONS D'OBRES.
 1. A criteri dels Serveis tècnics es podrà requerir més documentació.
 2. Les fotografies hauran de ser les precises per entendre la intervenció comunicada.
 3. Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col·legi corresponent respecte a la identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col·legiació com exercent i l'absència de circumstàncies inhabilitant i d'incompatibilitats legals registrades, així com de l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.
 • Serveis d'Informació EPHUS
  C. Migdia n° 5, 04 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres (no festius) de 8.30 a 13.30 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

La comunicació prèvia té els efectes previstos a la normativa sobre procediment administratiu comú des del moment en què té entrada al Registre General d’aquest ajuntament, en format imprès o electrònic, i faculta als serveis tècnics municipals per exercir les funcions de verificació de la documentació presentada, inspecció i comprovació dels fets comunicats.
 
La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que acompanyi  o s’incorpori a una comunicació prèvia, o la no presentació d’aquesta davant l’Ajuntament, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’execució de l’obra afectada des del moment en què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguin correspondre.
 
Tanmateix, la resolució de l’Ajuntament que declari tals circumstàncies, podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la realitat física o jurídica al moment previ a l’inici de les obres.
 
Les deficiències que es detectin pels serveis municipals en la comunicació prèvia i en la documentació presentada, seran comunicades a la persona interessada, perquè en el termini màxim de deu dies procedeixi a la seva esmena.

En cas de no esmenar les deficiències comunicades en el termini assenyalat, es tindrà a la persona interessada per desistit/da de la seva petició, d’acord amb l’article 68 de la Llei  39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
.  

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

El departament dóna resposta en el mateix moment de fer la comunicació.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Serveis d'Informació EPHUS
  Informació: 667992077
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres (no festius) de 8.30 a 13.30 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400