Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Cessió d’ús d’instal·lacions dels centres educatius públics de titularitat municipal

Imprimir
Aquest és el procediment necessari per tal d’utilitzar espais dels centres educatius públics d’educació infantil, primària, educació especial i centres de formació de persones adultes .  

QUI EL POT DEMANAR

 • Entitats i persones jurídiques sense afany de lucre i que estiguin inscrites al registre d'entitats de la ciutat
 • Persones físiques
 • Regidories de l’Ajuntament de l’Hospitalet que vulguin realitzar activitats als centres educatius de caire educatiu, cultural, esportiu o de lleure

QUAN ES POT FER

La sol·licitud, degudament complimentada  s’ha de presentar amb una antelació mínima de 20 dies hàbils a la data prevista per l’inici de l’activitat. Els 20 dies són necessaris per a la realització del tràmit una vegada presentada tota la documentació.

En el cas dels Casals i/o Campus Esportius en períodes de vacances escolars, aquesta antelació serà de 30 dies hàbils.

En el cas de presentar la sol·licitud amb incompliment dels terminis anteriors, aquesta no serà admesa a tràmit, i es dictarà resolució en aquest sentit, llevat que la mateixa s’acompanyi d’escrit justificatiu de les causes que han impossibilitat el compliment dels terminis.

La sol·licitud pel desenvolupament d’activitats esportives incloses en la competició federada s’han de presentar abans del 10 de juliol.

Presentada la sol·licitud i examinada la documentació es podrà requerir a l’entitat per tal que esmeni o complementi la documentació. La manca d’esmena comportarà l’arxiu de la sol·licitud sense més tràmit.
.  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
La sol·licitud de cessió d'espai serà presentada a les oficines indicades, juntament amb la documentació necessària
Documentació necessària
 • Instància general
 • Document annex 1 on s'ha d'especificar la demanda d'espais d'ús, la persona encarregada de l'activitat i una adreça de correu electrònic.
Totes les sol·licituds de cessió d'ús d'espai  aniran acompanyades de la següent documentació original:

Entitats:
 • DNI, targeta de residència o passaport del representant de l'entitat
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona encarregada de l'activitat.
 • Poders de representació de l'entitat si presenta i signa la sol·licitud una persona que no sigui el president/a de l'entitat.
 • La pòlissa i últim rebut de l’assegurança de responsabilitat civil que inclogui l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització amb les cobertures establertes literalment a l’article 54.5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius: “Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l’ús d’edificis, instal·lacions o serveis dels centres educatius han de contractar, en tots els casos, una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per unes sumes assegurades mínimes de 150.000€ per víctima individual i d’1.200.000€ per sinistre, que el Govern pot actualitzar periòdicament”, o aquelles cobertures que corresponguin per l’actualització del referit Decret.
  • En el supòsit que l’activitat no quedi expressament recollida en la pòlissa d’assegurança s’haurà d’aportar el document emès per la companyia asseguradora on consti que està inclosa en les cobertures de l’assegurança l’activitat, l’horari i l’escola on es pretén desenvolupar i el període de temps sol·licitat.
  • La pòlissa haurà de ser vigent tot el termini que duri l’activitat autoritzada. (Des d’educació els hi demanem l’actualització del rebut segons la període de vigència: trimestralment, anualment...)
 • Una adreça de correu electrònic als efectes de notificació de la resolució de la sol·licitud de l’autorització; això, sens perjudici de la seva notificació per conducte ordinari. (es pot afegir a la instància)
 • Certificat d’inscripció al registre d’entitats de la ciutat (Si s’han produït canvis a l’entitat, com per exemple la renovació de la junta directiva, canvi de denominació o domicili social, etc. Tingueu present que aquests canvis s’han de comunicar al Registre Municipal d'Entitats de l'Hospitalet)
Persones físiques:
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant de la persona que demana l'ús.
 • La pòlissa i últim rebut de l’assegurança de responsabilitat civil anteriorment citada.
 • Una adreça de correu electrònic als efectes de notificació de la resolució de la sol·licitud de l’autorització; això, sens perjudici de la seva notificació per conducte ordinari. (es pot afegir a la instància)
 • Una memòria descriptiva amb la concreció dels usos i objectius de l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització
En ambdós casos si la finalitat de la sol·licitud és portar a terme els casals, campus esportius o centres oberts realitzats en períodes de vacances escolars, també hauran de presentar:
 • El programa detallat de l’activitat amb indicació dels objectius
 • La declaració responsable sanitària per a tràmits de casals, només en cas d'oferir servei de menjador.
L’òrgan gestor podrà sol·licitar, prèvia a l’atorgament de l’autorització, tota aquella documentació que consideri necessària als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions que per normativa sectorial es determini per portar a terme l’activitat concreta objecte de sol·licitud.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac
  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
  Dilluns a divendres: 9-14h
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns i dimecres: 16-19h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Una vegada feta la sol·licitud, la unitat de ciutat educadora revisa si la documentació és correcta.

En cas que es calgui aportar més documentació,  la Unitat de Ciutat Educadora  serà l'encarregada de demanar-la.

Una vegada aportada tota la documentació i el document de conformitat o comunicació per part de la direcció de l’escola, la unitat de ciutat educadora emetrà un informe que el regidor de govern haurà de resoldre i suposa en últim terme una numeració per part de la secretaria General del Ple.

Aquesta ha de ser com a mínim 3 dies abans de la data prevista de l’activitat.

MÉS INFORMACIÓ

També es demanarà a la direcció de l'escola el document de conformitat o comunicació depenen el cas:
 • De conformitat si l’activitat que es sol·licita es fa en horari escolar dins del calendari escolar
 • De comunicació si l’activitat que es sol·licita es vol realitzar fora de l’horari escolar i/o fora del calendari escolar (un dissabte o diumenge, un dia festiu o en vacances escolars)
.  

TEMPS DE RESPOSTA

La resolució és de 20 dies hàbils una vegada està la documentació correcta.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig i el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • Decret que desenvolupa la llei 12/2009, 102/2010, de 3 d’agost, de règim d’autonomia dels centres educatius de Catalunya.
 • Reglament regulador per l’ús dels edificis dels centres educatius públics d’educació infantil, primària, educació especial i centres de formació d’adults de titularitat demanial municipal, de 12 d’abril de 2013
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

TRÀMITS RELACIONATS

Enllaços d'interès

 • Subvenció autònoms
 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400