Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Renúncia de la llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (excepte per defunció de la persona titular)

Sol·licitud per renunciar a la reserva d'estacionament per a persones amb discapacitat, excepte si és per motiu de defunció de la persona titular que s'haurà de tramitar segons les instruccions del tràmit relacionat.

La persona titular de la llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda o la persona amb la tutoria legal.

El departament gestor dóna resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

La taxa anual es merita trimestralment. D'aquesta manera, el trimestre de l'any natural en què es tramita la renúncia serà l'últim sobre el que s'haurà de fer el pagament.

Teniu dret a sol·licitar la devolució dels trimestres en què no es té la llicència.

El departament gestor tramitarà la renúncia de la llicència i retirarà la senyalització de la reserva d'estacionament.