Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Renúncia de la llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda per defunció de la persona titular

Sol·licitud per renunciar a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda per motiu de defunció de la persona titular.

Qualsevol familiar de la persona titular de la llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

  • La persona titular ha de constar de baixa al Padró Municipal d'Habitants pel motiu de defunció.

El departament gestor dona resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

La taxa anual es merita trimestralment. D'aquesta manera, el trimestre de l'any natural en què es tramita la renúncia serà l'últim sobre el que s'haurà de fer el pagament.

Teniu dret a sol·licitar la devolució dels trimestres en què no es té la llicència.

El departament gestor farà les comprovacions adients i, si correspon, tramitarà la renúncia de la llicència. Posteriorment retirarà la senyalització de la reserva d'estacionament.