Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Registre electrònic

El Registre electrònic de l'Ajuntament és l'equivalent, en línia, al Registre General presencial. Es pot utilitzar tots els dies de l'any durant les 24 hores, evita desplaçaments i permet la tramitació des de qualsevol lloc.

Per presentar una sol•licitud o escrit al Registre electrònic i obtenir el número de registre d'entrada, cal accedir-hi des d’algun dels tràmits del catàleg que tingui habilitada la possibilitat de la seva tramitació electrònica.

L'objectiu és anar incorporant progressivament més tràmits municipals que permetin a la ciutadania relacionar-se per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per utilitzar el Registre electrònic és necessari tenir correctament instal•lat un certificat digital per tal d’identificar-se i signar electrònicament la sol•licitud. Els passos a seguir són els següents: 

 1. Cerqueu el tràmit que voleu fer al catàleg.
 2. Cliqueu el botó “Tramitar”.
 3. Seleccioneu al desplegable de la finestra el certificat digital i, si s’escau, poseu-hi la contrasenya.
 4. Empleneu el formulari seguint les instruccions.
 5. Si cal, adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 6. Cliqueu “Signar i enviar”.
 7. Seleccioneu al desplegable de la finestra el certificat digital amb el que vulgueu signar i, si s’escau, poseu-hi la contrasenya. En aquest moment se signa la sol•licitud i es fa el registre (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 8. Un missatge us informarà que la sol•licitud s’ha enviat correctament i podreu imprimir el justificant corresponent.


Podeu guardar-vos el PDF del justificant al vostre ordinador o consultar-lo quan vulgueu a la vostra Carpeta ciutadana, a l’apartat Bústia de documents. A més, rebreu un correu electrònic amb la confirmació de la presentació.

El justificant de la presentació contindrà la següent informació:

a) Còpia o reproducció literal de la sol•licitud, escrit o comunicació presentada
b) Data i hora de presentació i número d’entrada al Registre
c) Relació dels documents adjuntats i resum criptogràfic de cadascun d’ells
d) Codi segur de validació per contrastar la seva autenticitat 

La no emissió del justificant o la recepció d’un missatge d’error o deficiència en la transmissió suposarà que no s’ha produït la recepció de la petició a l’Ajuntament.

La presentació al Registre es pot fer en nom propi o per mitjà d’un representant, d'acord amb el que preveu la legislació general i el que estableix l'Ordenança reguladora de l'Administració electrònica de l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. En aquests supòsits, la validesa de les actuacions realitzades estarà subjecta a l'acreditació de la representació. 

L’inici del còmput dels terminis és determinat per la data i l’hora de presentació en el Registre, que es regeix per l’hora i la data oficial de la Seu electrònica de l’Ajuntament. 

La recepció al Registre en un dia inhàbil s’entendrà efectuada el primer dia hàbil següent. A la Seu electrònica de l’Ajuntament hi ha la relació dels dies inhàbils de l’any en curs.

Més informació: 

Requisits tècnics
Preguntes més freqüents

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400