Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Declaració responsable de les entitats beneficiàries de subvencions  per un import superior a 10.000 €

Amb aquest tràmit podeu emplenar la declaració responsable per comunicar a l’Ajuntament de l’Hospitalet les retribucions dels vostres òrgans de direcció i administració per a la seva publicació al portal de Transparència de l’Ajuntament.

A tals efectes, convé indicar que:

 1. Es consideren òrgans de direcció o administració, segons l’article 11.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, aquelles persones que compleixin alguna de les condicions següents:
  • Siguin la màxima persona responsable de direcció o d'administració de l'entitat.
  • Es vinculin amb l'entitat mitjançant una relació laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció.
  • Ocupin llocs qualificats com a directius en els estatuts o normativa específica corresponents.
 2. S’entén per retribucions la compensació econòmica efectivament percebuda per la feina desenvolupada per aquestes persones incloent tota mena de conceptes remuneratius i de complements, tant dineraris com en espècie, tant fixes com variables, calculades en la seva quantitat anual global bruta prenent com a referència els imports percebuts el darrer exercici tancat. S'exclouen del concepte de retribució, a aquests efectes, el reemborsament de despeses i la indemnització pels danys produïts per raó de l'exercici.

Les persones jurídiques a qui se’ls hi ha concedit una subvenció per un import superior a 10.000 €.

10 dies hàbils després de la recepció de la notificació de la resolució de concessió definitiva d’una subvenció

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública
Sense resolució d'òrgan

D’acord amb  l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, les entitats beneficiàries de subvencions atorgades per import superior a 10.000,00 euros, estan obligades a comunicar a l’Ajuntament de L’Hospitalet les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a efectes de fer-les públiques.

S’incorporen les dades a l’expedient i es publiquen al portal de Transparència de l’Ajuntament.