Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat mercats: Mortis causa

Sol·licitud de canvi de titularitat a arrel d'haver-se produït la mort de l'anterior persona titular.

El/la que es consideri i resulti ser legítim/a successor/a del/de la titular difunt/a.

Dins del termini d'un mes de produït l'óbit.

Després de passar pel Departament de Mercats (Cr. Mig, 85) per a revisar la documentació necessària, haurà de presentar-la a qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament.

Documentació necessària

 • Instància específica
 • DNI (fotocòpia)
 • Declaració jurada (original).
 • Autoliquidació, si s'escau.
 • Fiança, si s'escau.
 • 2 fotografies cessionari/nària.
 • Certificat de defunció.
 • Declaració d'hereus "ab-intestat" o testament.
 • Escriptura d'inventari de béns i acceptació de l'herència. Si s'escau, la renúncia de la resta dels hereus.
 • Impost de successions.
 • Certificat d'estar al corrent de les seves obligacions amb aquest Ajuntament (original).
 • Certificat de l'Ajuntament d'estar al corrent de pagament del/de la titular i del/de la persona cessionària (original).
 • Certificat de Seguretat Social i d'Hisenda d'estar al corrent de pagament de la persona cessionària (original).

Impresos associats

Expedient mortis causa (Mercats)

El Departament de Mercats o la direcció del mercat revisarà tota la documentació abans de presentar-la al Registre General d'Entrada.