Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Comunicació d'activitat de centre de culte

És el tràmit administratiu pel qual es comunica l’inici d’una activitat destinada a centre de culte.

 La persona titular de l’activitat, o el representant legal en cas de persones jurídiques.

 Abans d’iniciar l’activitat comunicada.

Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades.

Documentació necessària

Heu d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los, d’acord amb l’article 158 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.

 1. Comunicació segons model normalitzat.
 2. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes i impostos corresponents, segons les ordenances fiscals vigents. Es requerirà: DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular, poders de representació amb DNI/CIF de la persona autoritzada, i alta de l’impost d’activitats econòmiques o declaració censal (model 036).
 3. DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
 4. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 5. Acreditació que l’església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre estatal d’entitats religioses, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 16/2009, del 22 de juliol.
 6. Declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat civil abans de l’inici de les activitats del centre de culte i de no contigüitat amb habitatge.
 7. Informe urbanístic de compatibilitat, que acrediti l’adequació de la sol•licitud al planejament urbanístic, emès pels serveis tècnics municipals.
 8. Projecte o memòria descriptiva, que inclogui tant les determinacions urbanístiques com les tècniques necessàries (Segons la Llei 16/2009, el Decret 94/2010 i altres que siguin d’aplicació) així com la previsió de l’aforament que l’activitat pot comportar.
 9. Estudi d’impacte acústic.
 10. Comprovació de l'estudi d'impacte acústic, amb mesuraments "in situ" de l'aïllament obtingut, efectuada per un tècnic competent o una entitat col·laboradora de l'Administració acreditada.
 11. Certificació de tècnic competent que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.
 12. Declaració responsable sanitària.
 13. Declaració de coincidència suport paper i digital.

Impresos associats

Normativa sanitària: Els centres de culte en que es manipulin aliments hauran de disposar de disposar de declaració responsable sanitària (c. Cobalt 57, L'Hospitalet de Llobregat)
 
Normalització lingüística: es recorda que, d’acord amb la Llei de política lingüística, les empreses i establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis han de disposar de senyalització, cartells d’informació general i documents d’oferta de serveis per els usuaris i consumidors redactats, al menys, en català. L’incompliment pot ser sancionat d’acord amb la regulació establerta en la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.