Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Comunicació d'actuacions en directe

És el tràmit administratiu pel qual es comunica les actuacions en directe en els establiments recollits a l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

La persona titular de l’activitat, o el representant legal en cas de persones jurídiques.

Abans d’iniciar l’activitat comunicada.
Tant el temps legal de resolució com el temps de resposta per part del departament és d'1 mes des de que es fa la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

Heu d’adjuntar escanejats tots els documents:

 • Comunicació segons model normalitzat.
 • Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes i impostos corresponents, segons les ordenances fiscals vigents. Es requerirà: DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular, poders de representació amb DNI/CIF de la persona autoritzada, i alta de l’impost d’activitats econòmiques o declaració censal (model 036).
 • DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
 • En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 • Estudi d’impacte acústic.
 • Comprovació de l’estudi d’impacte acústic, amb mesuraments in situ de l’aïllament obtingut, efectuada per un tècnic competent o per una entitat col·laboradora de l’Administració acreditada.
 • Declaració de coincidència 

Impresos associats
Tramitar on-line

Documentació necessària