Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Comunicació d'actuacions en directe

És el tràmit administratiu pel qual es comunica les actuacions en directe en els establiments recollits a l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

La persona titular de l’activitat, o el representant legal en cas de persones jurídiques.

Abans d’iniciar l’activitat comunicada.
Tant el temps legal de resolució com el temps de resposta per part del departament és d'1 mes des de que es fa la sol·licitud.

Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades.

Documentació necessària

Heu d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los, d’acord amb l’article 158 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.

  1. Comunicació segons model normalitzat.
  2. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes i impostos corresponents, segons les ordenances fiscals vigents. Es requerirà: DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular, poders de representació amb DNI/CIF de la persona autoritzada, i alta de l’impost d’activitats econòmiques o declaració censal (model 036).
  3. DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
  4. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
  5. Estudi d’impacte acústic.
  6. Comprovació de l’estudi d’impacte acústic, amb mesuraments in situ de l’aïllament obtingut, efectuada per un tècnic competent o per una entitat col·laboradora de l’Administració acreditada.
  7. Declaració de coincidència suport paper i digital.

Impresos associats