Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Devolució d'un pagament realitzat a l'Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud del retorn del pagament o de la part proporcional del pagament d'un tribut, multa, taxa o preu públic municipal fet a l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Correspon fer el tràmit si detecteu que heu fet el mateix pagament més d'una vegada, quan desistiu d'una petició que porta associada una taxa si encara no s'ha executat el fet imposable o quan per raó d'una baixa definitiva, venda o qualsevol altre motiu es justifiqui que durant més d'un trimestre no correspon el cobrament d'un tribut municipal ja pagat.

La persona titular del rebut.

  • La persona titular del rebut també ha de ser la titular del compte corrent on es farà la devolució.

El dret a la devolució prescriu als 4 anys d'efectuar-se el cobrament.
El departament gestor resol en un termini màxim d'un mes des del registre de la sol·licitud, sempre i quan l'Ajuntament disposi de les dades bancàries per a poder efectuar la transferència.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

  • Instància general (2 còpies), especificant el vostre telèfon o correu electrònic si voleu agilitzar les possibles comunicacions per part del departament gestor.
  • Heu d'especificar:
    • El concepte i l'objecte (tipus de taxa o impost i la matrícula del vehicle, l'adreça de l'activitat, etc. segons el cas).
    • La referència del rebut que vau pagar.
    • El motiu pel qual demaneu la devolució (per haver obtingut una exempció per discapacitat, per haver donat de baixa un vehicle, per haver obtingut una bonificació per tenir un vehicle híbrid, per haver posat fi a una activitat, etc.).
  • Document que acrediti el número de compte corrent on es vol tenir la devolució i on consti la persona titular del compte (recordeu que haurà de ser la mateixa persona que la titular del rebut pagat) (fotocòpia).

Impresos associats

Instància general