Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud de subvenció nominativa

Sol·licitud de subvencions nominativament previstes al pressupost municipal per a entitats ciutadanes en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions. 

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones  jurídiques que s'hagin previst nominativament al pressupost municipal 

Periode de sol·licitud permanentment obert
Transcorregut el termini legal sense que l'ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.
El termini màxim per a la resolució definitiva serà de tres mesos, a comptar des de l'endemà a la presentació de la sol·licitud i finalitzarà el mateix dia (en numeral) equivalent a la data de presentació.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Documentació a aportar en el moment de la sol·licitud de la subvenció

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
ProjecteObligatoriTelemàticDescarregar
Projecte a l'àmbit del lleureObligatoriTelemàticDescarregar
NIFObligatoriTelemàtic
Autorització de representacióOpcionalTelemàtic
Certificat de nomenament de l'òrgan de govern de l'entitat sol·licitant segons els seus estatutsObligatoriTelemàtic
Certificat de l'acta d'aprovació dels comptes anuals i de l'aprovació del pressupost econòmicObligatoriTelemàtic
Document de designació de compte bancariObligatoriTelemàtic
Documentació presentada en el tràmit de sol·licitud i/o resolució de concessió de subvenció per altres administracions o ens públicsOpcionalTelemàtic
Document emès per ens privat finançador on consti la finalitat i l'import del projecteOpcionalTelemàtic

Documentació a aportar en el moment de la justificació (import inferior a 60.000 euros)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Justificació econòmicaObligatoriTelemàticDescarregar
Justificació tècnicaObligatoriTelemàticDescarregar
Resum anual corresponent a l'exercici 2023 (Model 390 o el que el substitueixi)OpcionalTelemàtic
Memòria d'activitatsObligatoriTelemàtic

Documentació a aportar en el moment de la justificació (import igual o superior a 60.000 euros)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Justificació econòmicaObligatoriTelemàticDescarregar
Justificació tècnicaObligatoriTelemàticDescarregar
Informe auditorObligatoriTelemàticDescarregar
Memòria d'activitatsObligatoriTelemàtic
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

 • Formularis del projecte
 • NIF de l'entitat (en el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica)
 • Document acreditatiu de la representació de la persona sol·licitant (en el cas que no presenti la sol·licitud el president de l'entitat)
 • Certificat de nomenament de l'òrgan de Govern de la persona jurídica sol·licitant, segons els seus estatuts, en el qual constin relacionades les persones que el conformen actualment, indicant càrrec, data d'expiració del seu nomenament, nom, cognom i DNI
 • Certificat de secretari/ària de la persona jurídica sol·licitant de l'acta d'aprovació dels comptes anuals de l'exercici econòmic de l'any anterior i de l'aprovació del pressupost econòmic per a l'any en curs, on constin detallats els dits comptes i pressupost.
 • Document de designació de compte bancari (en el cas que no s'hagi presentat anteriorment a l'Ajuntament o que s'hagin modificat les dades)
 • Documentació presentada en el tràmit de sol·licitud i/o resolució de concessió de subvencions per altres administracions o ens públics (en cas que s'hagi obtingut o sol·licitat una subvenció a una altra administració pública o ens públic per a finançar el projecte)
 • Document emès per ens privat finançador on consti la finalitat i l'import del projecte (en cas que s'hagi obtingut finançament procedent de qualsevol ens privat per a finançar el projecte)
 • Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb l'AEAT (en cas que no s'autoritzi a l'Ajuntament a obtenir-ho)
 • Certificat d'estar al corrent de les oligacions amb la TGSS (en cas que no s'autoritzi a l'Ajuntament a obtenir-ho)

Impresos associats
Tramitar on-line

 • Les sol·licituds i els documents que les acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d'evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.
 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, tota la documentació que s'adjunti als formularis haurà d'anar degudament signada electrònicament pel beneficiari o pel seu representant.
 • No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi dels corresponents formularis, excepte que siguin per adjuntar a una sol·licitud anterior o en resposta a un requeriment de l'Ajuntament.