Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Estudi de viabilitat per a la instal·lació de tarimes per a terrasses d'establiments de restauració

La normativa vigent regula la denegació de llicències per a la instal·lació de vetlladors, para-sols i/o tendals quan la vorera té una amplada inferior als 3,00 m. perquè no permetrien l'espai mínim d'1,50 m. d'amplada per al pas lliure accessible a vianants.

Amb aquest estudi de viabilitat podeu saber si és possible la instal·lació provisional d'una tarima a la calçada que suposa l'ampliació de la vorera, deixant-la totalment o parcialment lliure.

En tots els casos, aquesta mesura s'ha d'entendre com a excepcional i provisional en el temps, en tant existeixi la necessitat i la configuració del vial no sigui modificada.

Persones titulars de llicència d’activitat relativa a establiments de restauració (restaurant, bar, bar-restaurant) que s'adeqüin als requeriments establerts.

Els establiments de venda de pa i/o xarcuteria amb consumició no tenen la consideració d’establiments de restauració.

Només es podran instal·lar tarimes provisionals quan es donin les següents condicions:

 • Quan la intensitat mitja diària (IMD) del vial sigui igual o inferior a 2000 vehicles/dia
 • Quan a la banda del vial on s'instal·li la tarima hi hagi estacionament habilitat i senyalitzat, ja sigui en cordó o en bateria, i que no s'hagi de creuar la calçada
 • Quan la vorera a la que s'adossi la tarima tingui una amplada útil igual o inferior a 3,00 m
 • Quan el lloc on s'ha d'instal·lar estigui a una distància superior a 5,00 m de la cantonada més pròxima
 • Quan no estigui al davant d'un pas de vianants senyalitzat, en el sentit de la marxa dels vehicles
 • Quan no estigui al costat d'un gual i pugui dificultar la visibilitat o la maniobra d'entrada o sortida del gual
 • Quan no coincideixi amb entrades o sortides d'escoles, hospitals, centres culturals, esportius o similars
 • Quan es faci la implantació de la tarima, s'han d'ocupar els espais equivalents a places d'aparcament senceres
 • Entenent la tarima com a una prolongació de la vorera, es podrà autoritzar la instal·lació de vetlladors, subjecta a les limitacions que estableix l'Ordenança Municipal de Mobilitat:
  • L'amplada mínima de la vorera ha de ser de 3,5 metres, excepte per als tendals, que serà de 4,5 metres
  • S'ha de respectar el mobiliari urbà existent
  • S'ha de garantir la lliure circulació dels vianants, evitant la sobre ocupació del carrer o zona del carrer
  • En qualsevol cas, s'ha de deixar un espai mínim lliure, destinat al pas de vianants, d'1,5 metres
 • Igualment, es pot autoritzar la instal·lació de tendals i para-sols sempre que no siguin fixos ni ancorats a terra
 • Tal com recull l'Ordenança de Mobilitat, l'autorització o llicència municipal estarà subjecta a qualsevol altra limitació o prescripció legal d'ordre urbanístic o que afecti el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda

El departament dóna resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

L'estudi de viabilitat és gratuït. El pagament de taxes va associat a la instal·lació de vetlladors, para-sols i/o tendals.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Podeu consultar el document 'Criteris tècnics per la instal·lació de tarimes' per a tenir més informació sobre criteris i condicions.

Es comunicarà a la persona sol·licitant el resultat de la inspecció realitzada pels serveis tècnics responsables de la mobilitat al municipi.

Si és viable la instal·lació de la tarima, heu de tramitar en primer lloc la tarima i quan estigui concedida podeu tramitar la llicència de vetlladors, seguint les instruccions dels tràmits relacionats al final d'aquesta pàgina.