Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Préstec de material esportiu

Sol·licitud de préstec de material esportiu propietat del Servei d'Esports de l'Ajuntament de L'Hospitalet per a la realització d'activitats esportives puntuals.

Entitats esportives de la ciutat inscrites al Registre Municipal d'Entitats de L'Hospitalet.

 • L'entitat esportiva sol·licitant ha de constar inscrita al Registre Municipal d'Entitats de L'Hospitalet.

Al menys 10 dies hàbils abans de necessitar el material esportiu.
El departament gestor dóna resposta en un termini de 10 dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

La cessió de material esportiu és totalment gratuïta.

En el cas de produir-se un deteriorament greu de qualsevol dels elements prestats, la reparació efectiva serà realitzada per part del departament gestor, essent a càrrec de la persona o entitat sol·licitant el cost total d'aquesta reparació.
Sense resolució d'òrgan

El fet de gaudir del servei de material de préstec, suposa l'acceptació de totes les següents condicions:

 • L’acceptació de la sol·licitud anirà condicionada a la disponibilitat del material i a la valoració positiva de l’activitat per part del departament gestor.
 • Heu de recollir i retornar el material al magatzem que se us indicarà, de dilluns a divendres de 10 a 14 h..
 • El material s’haurà de retornar, com a màxim, tres dies desprès de la seva utilització.
 • És responsabilitat de la persona sol·licitant manipular i transportar el material des del magatzem fins al vehicle. El transport és totalment a càrrec de la persona sol·licitant.
 • El material s'ha d'utilitzar per a la finalitat sol·licitada, havent-se de fer un bon ús del mateix i retornar-lo en les mateixes condicions que s’ha lliurat.

Es consulta la disponibilitat del material i s’emet la valoració (positiva o negativa) de l’activitat per la qual se sol·licita el material per part del departament gestor.

En cas de no haver disponibilitat o de valoració negativa, es dóna resposta per escrit a la persona sol·licitant.

En cas d’haver disponibilitat i de valoració positiva, el departament gestor es posa en contacte amb la persona sol·licitant (via telefònica o per correu electrònic), per acordar les dates i horaris de recollida i retorn del material.

En el moment de recollida del material, la persona sol·licitant signarà un document de recepció del material de préstec com a conformitat de la recepció.