Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Club social El Roure de Salut Mental

És un recurs de rehabilitació psicosocial per a persones amb problemes de salut mental. L’objectiu que defineix el servei és la integració social de l’usuari i/o el trencament de l’apatia i l’aïllament propi del col•lectiu. El lleure és utilitzat com a eina rehabilitadora i no com ha finalitat en si mateix. La participació i implicació de l’usuari en la gestió del servei (elecció d’activitats, tallers, normativa etc.) a través d’assemblees democràtiques és vital per aconseguir la integració.

Las persones interessades han de presentar una certa estabilitat clínica i un bon nivell d’autonomia.

Servei iniciativa d’ AFEMHOS (Associació de Familiars de Malalts Mentals de L’Hospitalet) i que està subvencionada per l’ICASS.

Les derivacions al club social han d’estar sempre acompanyades per un informe d’un professional de la xarxa sanitària de salut mental que sigui referent per l’usuari.
Aquest document el proporciona el Club a les persones interessades.
Al Club no poden vincular-se persones sense tractament psiquiàtric o que presentin toxicomanies actives.

No és un recurs clínic o assistencial.

Les activitats del Club es realitzen a un local propi del carrer Molí 5-7 Baixos, de L'Hospitalet i a diferents espais comunitaris de la Ciutat per tal de respondre a l’objectiu d’integració social abans esmentat.
Telèfon 638 008 689.
e-mail: csroure@hotmail.com