Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Presentació d'una factura electrònica a l'Ajuntament a través d'e.FACT

Lliurament d'una factura, en format electrònic, justificativa del compliment total o parcial d'un servei, obra o subministrament realitzat per part d'un proveïdor de l'Ajuntament.

La factura electrònica és un fitxer informàtic que conté totes les dades d'una factura tradicional i que incorpora una signatura electrònica per tal de garantir la integritat de la informació continguda, el qual es pot enviar telemàticament al client.

La llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic, estableix que a partir del 15 de gener de 2015 totes les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídiques que no tinguin nacionalitat espanyola, establiments permanents i sucursals d’activitats no residents en el territori espanyol, unions temporals d’empreses i agrupacions d’interès econòmic, entre altres, que es relacionin amb l’Ajuntament estan obligades a presentar les factures en format electrònic.

L’Ajuntament de L’Hospitalet, en el marc que estableix la llei esmentada, ha acordat que aquesta obligació existirà per a totes les factures a partir de l'1 de gener de 2017.

Les factures no sotmeses a les limitacions d'obligatorietat anteriors també poden presentar-se seguint les instruccions del  tràmit relacionat a l'apartat 'Més informació > Tràmits relacionats'.

Qualsevol proveïdor d’obres, serveis i subministraments de l’Ajuntament, persona física o jurídica, sent d’ús obligat per part de persones jurídiques que emetin factures.

Les factures s’han de presentar en format Facturae, han d’estar signades electrònicament i hi ha d’incloure la identificació necessària per relacionar-les amb les dades de contractació i autorització de la despesa per poder tramitar-les i, en concret, les dades següents:

a. Identifiqueu els òrgans administratius, sota el camp AdministrativeCentre, de la manera següent:
  

1) L’Oficina Comptable, s’identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017 i el rol (RoleTypeCode) 01.
2) L’Òrgan Gestor, s’identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017 i el rol (RoleTypeCode) 02.
3) La Unitat Tramitadora, s’identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017 i el rol (RoleTypeCode) 03.
4) Identifiqueu el servei de l’Ajuntament que fa l’encàrrec i ha rebut el servei que es factura. Per fer-ho, identifiqueu un quart AdministrativeCentre amb els valors següents:
 
- El camp centre (CentreCode) es deixarà en blanc.
- En el camp de rol (RoleTypeCode) s’hi introduirà el codi 04, que identifica segons l’estàndard l’Òrgan Promotor.
- En el camp nom (Name) s’hi introduirà la denominació del servei o departament municipal.

b. En cas que l’encàrrec s’hagi formalitzat a través d’un acord o resolució de l’Ajuntament, el número de resolució s’ha d’incorporar en el camp ReceiverContractReference de la factura electrònica. Aquest número es pot trobar al cantó superior dret del document en què es va comunicar l’adjudicació a l’empresa.

Heu de presentar la factura abans de transcórrer trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o de la prestació del servei.


Entreu a la Bústia de lliurament de factures i seguiu les instruccions.

Documentació necessària

  • Factura en format Facturae
  • Documentació adjunta requerida en el contracte
Si és el primer cop que factureu a l'Ajuntament de L'Hospitalet o heu canviat  les dades del vostre compte bancari:
  • Imprès de transferència bancària per l'alta o modificació
  • NIF (fotocòpia)

Impresos associats

Imprès de transferència bancària / alta o modificació de dades de persones creditores

  • Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic.
Sense resolució d'òrgan

L'Ajuntament utilitza com a punt general d’entrada de factures electròniques el Servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que és accessible des de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Per a dubtes relacionats amb la informació necessària per a completar els camps que permetran relacionar la factura amb les dades de contractació i autorització de la despesa o qualsevol suggeriment relacionat amb la facturació electrònica amb l’Ajuntament de L’Hospitalet podeu adreçar-vos per correu electrònic a: efactura@l-h.cat

Per a més informació sobre el format Facturae podeu consultar: www.facturae.es

En relació als requisits que ha de complir la factura electrònica i com podeu generar-la consulteu: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses/Que-es

Per a la resta de consultes relacionades amb la generació i presentació de factures electròniques i ús del servei e.FACT podeu adreçar-vos al responsable del servei e.FACT de l'AOC al correu electrònic: efact@aoc.cat o al telèfon 902 013 448.

També disposa d'aquest enllaç on s'explica la nova versió de la bústia d'entrega de factures d'eFACT.