Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Programa d'ajuts a les actuacions de millora energètica en edificis

El Consorci Metropolità de l’Habitatge (www.cmh.cat) gestiona els ajuts dels Fons Next Generation relacionats amb la millora de l’eficiència energètica.

L’objectiu és el finançament d'obres o actuacions que obtinguin una millora acreditada de l'eficiència energètica tant en edificis d'ús principalment residencial com en habitatges unifamiliars. Resten exclosos els habitatges d'ús turístic.

Per optar a aquest ajuts, s’han de fer actuacions que suposin un estalvi energètic d'un mínim del 30%; aïllant tèrmicament, en especial, l'envolupant dels edificis. En funció de l'estalvi es subvencionarà entre el 40% i el 80% del pressupost de l'obra segons la següent taula:

Estalvi energètic assolit amb l'actuació

Percentatge màxim de la subvenció del cost de l'actuació Quantia màxima de l'ajut per habitatge
30 - 45% 40% 8.100 €
45 - 60% 65% 14.500 €
60% 80% 21.400 €

Si s’assoleixen les millores d’eficiència energètiques anteriors, es consideraran protegides dins de la subvenció totes les obres de conservació, accessibilitat (ascensor), etc. que per si soles no tenen subvencions i que s’executin dins mateix projecte.

Si el que necessita és informació sobre els ajuts dels Fons Next Generation relacionats amb millores en el seu habitatge haurà de consultar la informació del tràmit relacionat a l'apartat 'Més informació > Tràmits relacionats'.

Ha de realitzar el tràmit la persona tècnica competent o bé, en cas que existeixi, l'agent o persona gestora de rehabilitació a través de la seva tècnica competent.

La vigència d'aquesta convocatòria finalitza el 30 de juny de 2026, data en què han d'estar finalitzades les obres.

De manera telemàtica, a través de la web www.cmh.cat del Consorci Metropolità de l'Habitatge.

Podeu anar presencialment a l'oficina indicada per a obtenir informació. La tramitació, tal i com s'indica en aquest tràmit és telemàtica i l'ha de realitzar el personal tècnic competent que porti el projecte.