Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Inscriure una entitat al Registre Municipal d'Entitats

Sol·licitud per a inscriure una entitat al Registre Municipal d'Entitats.

 • El/la president/a de qualsevol tipus d'entitat de la ciutat, o una persona amb poders notarials de representació.
 • Qualsevol persona a qui se li hagi autoritzat pel President/a a fer el tràmit, signada amb IDCAT o DNI electrònic. 
 • En el cas de delegacions a la ciutat d'entitats de fora de la ciutat, la persona delegada.

Heu d'haver obtingut:

 • Número d'Identificació Fiscal definitiu.
 • Estatuts definitius aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat o pel Ministerio del Interior.
 • Resolució d'inscripció al Departament de Justícia de la Generalitat, al Consell Català de l'Esport (en el cas d'entitats esportives) o al Ministerio del Interior.
 • En el cas d'entitats religioses hauran d'estar inscrites prèviament al Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de l'Estat Espanyol.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.
El registre és permanent fins que se sol·liciti expressament la seva baixa. No obstant, segons la normativa vigent, heu d'actualitzar anualment les dades de l'entitat per evitar la baixa d'ofici per inactivitat.

Instruccions sobre la documentació a aportar
A continuació trobareu el llistat de documentació a aportar relacionat amb el Registre Municipal d'Entitats, només cal que mireu la documentació corresponent al tràmit que es vulgui realitzar (Grup A = inscripció, grup B = modificació substancial, grup C = baixa). En cas que tingueu la documentació actualitzada al Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya no caldrà que aporteu la documentació sempre que no marqueu l'opció d'oposar-vos a la consulta de dades que trobareu al formulari. Per a poder tramitar en nom de l'organització per part d'un tercer que no sigui el president/a, el delegat/da i que no s'utilitzi la signatura digital de l'entitat, sinó la seva pròpia, caldrà adjuntar a la sol·licitud els poders notarials.

Grup A- Inscripció al Registre Municipal d'Entitats (en el cas que la informació no estigui actualitzada al Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acta fundacionalObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat del nombre de socis i sòciesObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Certificat o document acreditatiu de l'obertura de delegació a L'Hospitalet de LlobregatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat o document acreditatiu del nomenament de l'actual junta directiva (en cas d'haver canviat els membres de la junta fundacional)ObligatoriTelemàtic i presencial
Estatuts vigentsObligatoriTelemàtic i presencial
Resolució d'inscripció en el Registre d'Organitzacions jurídiques corresponentsObligatoriTelemàtic i presencial
NIF definitiu de l'entitatObligatoriTelemàtic i presencial
Document acreditatiu com entitat d'interès públicOpcionalTelemàtic i presencial
Documentació relativa a la incorporació a coordinadores/federacionsOpcionalTelemàtic i presencial

Grup B- Modificació de dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats (en el cas que la informació no estigui actualitzada al Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat o document acreditatiu del nomenament de l'actual junta directivaObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat o document acreditatiu de l'actualització de les persones representants de delegació a L'Hospitalet de LlobregatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat o document acreditatiu del canvi de seu social de l'entitat (requereix actualitzar estatuts)ObligatoriTelemàtic i presencial
Estatuts actualitzatsObligatoriTelemàtic i presencial
Document acreditatiu com entitat d'interès públicOpcionalTelemàtic i presencial
Documentació relativa a la incorporació a coordinadores/federacionsOpcionalTelemàtic i presencial

Grup C- Baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats (en el cas que la informació no estigui actualitzada al Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat o document acreditatiu de la dissolució de l'entitatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat o document acreditatiu del canvi de seu social de l'entitatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat o document acreditatiu del tancament de la delegacióObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Quan s'aprovi es realitzarà la inscripció de l'entitat i es notificarà el número i la data de la seva inscripció.

Posterior a la seva inscripció, el departament comunica a la Regidoria del districte on es troba ubicat el domicili social de l'entitat i a l'Àrea que pertoca per l'activitat que desenvolupa, l'alta en el Registre Municipal d'Entitats.