Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Recuperació d'un objecte perdut en custòdia per l'Ajuntament de L'Hospitalet

Retorn d'un objecte perdut que ha estat trobat i que ara té dipositat l'Ajuntament de L'Hospitalet.

La persona interessada o qualsevol altra amb autorització expressa del/la interessat/da.

Si se sap el propietari i aquest ha rebut una notificació podrà obtenir l'objecte dins d'un termini de tres mesos, comptats a partir del dia hàbil següent a la data de la corresponent notificació.

Presenteu la notificació municipal o, si és el cas, la documentació necessària que penseu acredita la propietat de l'objecte.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • DNI, targeta de residència o passaport de la persona propietària.
En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.

Si s'ha notificat al seu propietari la troballa de l'objecte i aquest no és recollit o la persona propietària no avisa dins d'un termini de 3 mesos, s’entendrà que renuncia a la titularitat i en fa cessió a favor de l’ajuntament, que procedirà al seu traspàs, destrucció, utilització o lliurament a entitats benèfiques de la ciutat que tinguin signat el corresponent conveni amb l’ajuntament, segons escaigui.