Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Instal·lació de tarimes per a terrasses d'establiments de restauració

La normativa vigent regula la denegació de llicències per a la instal·lació de vetlladors, para-sols i/o tendals quan la vorera té una amplada inferior als 3,00 m. perquè no permetrien l'espai mínim d'1,50 m. d'amplada per al pas lliure accessible a vianants.

En cas que la llicència de terrasses necessiti per a la seva concessió una tarima, heu de tramitar en primer lloc l'estudi de viabilitat, tal i com s'indica a l'apartat de 'Tràmits relacionats', i si és viable podeu tramitar la instal·lació de la tarima. Finalment, quan aquesta instal·lació estigui concedida podeu tramitar la llicència per als vetlladors, para-sols i/o tendals.

En tots els casos, aquesta tarima s'ha d'entendre com a excepcional i provisional en el temps, en tant existeixi la necessitat i la configuració del vial no sigui modificada.

Persones titulars de llicència d’activitat relativa a establiments de restauració (restaurant, bar, bar-restaurant) que s'adeqüin als requeriments establerts.

Els establiments de venda de pa i/o xarcuteria amb consumició no tenen la consideració d’establiments de restauració.

  • Tenir aprovat l'estudi de viabilitat per a la instal·lació de tarimes per a terrasses d'establiments de restauració. Podeu consultar el tràmit a l'apartat 'Tràmits relacionats' al final d'aquesta pàgina.

El departament dóna resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general (2 còpies).
  • Memòria tècnica o projecte, seguint les indicacions del document adjunt 'Instruccions per a la memòria tècnica de tarimes per a terrasses d'establiments de restauració' (1 còpia).
  • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (ha de constar expressament que la tarima forma part del risc assegurat. En el seu defecte aquest extrem pot acreditar-se mitjançant certificat emès per la Cia. asseguradora (no s’admeten els certificats emesos per les corredories i/o agents d’assegurances)). (fotocòpia).
  • Rebut vigent del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil (fotocòpia)..
La resta de requeriments seran comprovats pel departament gestor i pot ser que es demani alguna documentació en cas de necessitar-la.

Impresos associats

Tarifes segons les ordenances fiscals municipals vigents.

A les ocupacions de via pública contemplades a l’epígraf 1.2 (Vetlladors) que s’efectuïn sobre la calçada mitjançant la instal·lació d’una tarima, se’ls aplicarà una tarifa del 154 % sobre la tarifa ordinària.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

El departament gestor autoritzarà la instal·lació de la tarima quan disposi de tota la documentació necessària. En aquest moment podreu tramitar la llicència de vetlladors, seguint les instruccions dels tràmits relacionats al final d'aquesta pàgina.