Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Ús de panells per petits anuncis a la via pública

Són panells distribuïts per la ciutat per a la col·locació de petits anuncis, sempre que no siguin ofensius i es trobin dintre de la legalitat vigent.

Qualsevol persona i/o empresa interessada.

La col•locació de cartells publicitaris als llocs no habilitats comportarà sanció segons l’Ordenança del Civisme i la Convivència vigent. 

La neteja dels panells es fa com a norma general durant la primera setmana de cada mes.