Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència d'ocupació de la via pública anual per a terrasses d'establiments de restauració

Sol·licitud de la llicència que permet la implantació d'una terrassa al carrer per part d'un establiment amb la llicència de restaurant, de bar o de bar-restaurant.

Aquesta llicència permet la instal·lació durant tot l'any (de l'1 de gener al 31 de desembre) de:

 • Vetlladors: constituïts per una taula i cadires.
 • Para-sols/tendals: segons la seva superfície, mesurada en m2.
A més, segons l'horari de l'establiment s'autoritzarà la llicència amb el següent horari:
 • Establiments amb l'horari general:
  • de 9 h. a 24 h. els divendres i la vigília dels festius.
  • de 9 h. a 23 h. la resta de dies de la setmana.
 • Establiments amb horari limitat:
  • de 9 h. a 22 h. de dilluns a divendres. No obstant, en cap cas es podrà superar l'horari màxim autoritzat a l’activitat.

Persones titulars de llicència d’activitat relativa a establiments de restauració (restaurant, bar, bar-restaurant) que s'adeqüin als requeriments establerts.

Els establiments de venda de pa i/o xarcuteria amb consumició no tenen la consideració d’establiments de restauració.

 • Ser titular d'una llicència d'activitat relativa a establiments de restauració (bar, bar-restaurant, restaurant).
 • La persona titular de l'establiment no pot tenir cap deute amb l'Ajuntament (taxes, tributs, sancions o multes coercitives).
 • Tenir una assegurança de responsabilitat civil on els vetlladors formin part del risc assegurat i on la persona assegurada sigui la titular de la llicència de l'activitat.
 • Compliment, quan s'escaigui, de la normativa en matèria d'accessibilitat (adaptació, serveis sanitaris, accessos, etc.). Per a aquest efecte es tindrà en compte l'aforament de l'establiment més el dels vetlladors.
 • En tots els casos, complir amb els requisits tècnics i consideracions indicades als documents adjunts en aquest tràmit com 'Full informatiu d'instal·lació de tendals' i 'Full informatiu d'instal·lació de terrasses'.

Heu de presentar les sol·licituds del 3 de novembre al 15 de desembre de l’any anterior al que es sol·licita la llicència anual.

Les sol·licituds presentades fora de termini seran desestimades, llevat que es tracti d’establiments de nova obertura.
El departament dóna resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
La llicència es concedeix per a l'any natural, tot i que es renovarà automàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la normativa vigent.

Es podrà revocar la llicència si:
 • Es canvien les característiques físiques o d'utilització de la terrassa, sense comunicació prèvia a l'Ajuntament.
 • No es manté la senyalització en perfectes condicions de conservació d'acord amb les condicions tècniques fixades.
 • No es paguen les taxes i tributs establerts a les ordenances fiscals vigents.
 • Es comprova que no es mantenen els requisits establerts per a la seva concessió.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general (2 còpies)
 • Memòria tècnica o projecte que, tenint en compte la normativa legal vigent, indiqui:
  • Número de vetlladors i/o tendals sol·licitats
  • Mida de la vorera
  • Proposta d'ubicació i espai a ocupar
  • Espai ocupat per cada mòdul de taula i cadires i/o tendal
  • Plànol de la ubicació
  • En el cas dels tendals, tots els aspectes indicats als documents adjunts en aquest tràmit com 'Full informatiu d'instal·lació de tendals' i 'Full informatiu d'instal·lació de terrasses'.
  • Altres elements a instal·lar (para-sols, jardineres, tanques laterals, etc.)
 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (ha de constar expressament que els vetlladors formen part del risc assegurat. En el seu defecte aquest extrem pot acreditar-se mitjançant certificat emès per la Cia. asseguradora (no s’admeten els certificats emesos per les corredories i/o agents d’assegurances)). (fotocòpia)
 • Rebut vigent del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil (fotocòpia).
La resta de requeriments seran comprovats pel departament gestor i pot ser que es demani alguna documentació en cas de necessitar-la, tant abans de la concessió de la llicència com en qualsevol moment durant la seva vigència.

Impresos associats

Els serveis d'inspecció emetran un informe sobre la viabilitat de la sol·licitud.

El departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per fer-li arribar el full de pagament de la taxa corresponent. Una vegada fet el pagament se li donarà la llicència demanada.

Finalment, haureu de complir amb totes les condicions i limitacions establertes a la normativa legal vigent, entre d'altres:

 • haureu de pintar el perímetre d'ocupació d'acord amb les indicacions i premarcatge que efectuaran els serveis tècnics.
 • haureu de deixar els espais mínims lliures indicats.
 • l'horari autoritzat constarà expressament a la llicència i al distintiu que haureu de col·locar al local en lloc visible des de l'exterior i al costat de l'accés principal.