Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cessió d'espais a les Instal·lacions esportives municipals

Sol·licitud de cessió d’espais a les instal·lacions esportives municipals, per a la realització d’activitats o esdeveniments esportius.

Persones físiques que actuïn en nom propi o en representació d’una persona jurídica. En aquest segon cas, hauran d’acreditar els corresponents poders de representació o estar inscrit al Representa.

Per als usos de temporada que realitzen les ENTITATS i/o ASSOCIACIONS ESPORTIVES, s’haurà de sol·licitar durant la 2a quinzena de maig.

La resta de sol·licituds hauran de respectar un termini mínim de 30 dies naturals des de la petició fins a l’inici de l’activitat.

En cas contrari, no es podrà valorar la disponibilitat sol·licitada.

En cas de sol·licitud d'instal·lació cultural

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civilOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut assegurançaOpcionalTelemàtic i presencial
Projecte descriptiu (en cas de sol·licitud per llarga durada)ObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de sol·licitud d'equipament esportiu

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civilOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut assegurançaOpcionalTelemàtic i presencial
Breu projecte descriptiu de l'activitatObligatoriTelemàtic i presencial

En el caso de participación en el programa municipal de natació educativa trimestral

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Nomenament del director/a del centre educatiuObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Només en els casos que siguin persones físiques actuant en el seu propi nom.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

El departament gestor juntament amb la direcció de la instal·lació, valora la conveniència de l'activitat esportiva per la qual es sol·licita la cessió de l'espai.

En cas de no haver disponibilitat o de valoració desfavorable, es dona resposta per escrit a la persona sol·licitant per via telemàtica.

En cas d'haver disponibilitat i de valoració favorable, el departament gestor es posa en contacte amb la persona sol·licitant (via telefònica o per correu electrònic) per acordar els detalls de la cessió i iniciar l'expedient administratiu pertinent.

L'acceptació de la sol·licitud anirà condicionada a la valoració positiva de l'activitat esportiva per part del departament gestor i a la disponibilitat d'espais esportius.

Els espais s'han d'utilitzar per a la finalitat sol·licitada, havent-se de fer un bon ús del mateix, d'acord amb la corresponent Ordenança municipal i la normativa interna de cada instal·lació.