Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Concessió de gual

Sol·licitud d'alta d'un gual, que permet l'accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, o a l'inrevés.

La llicència es podrà concedir per un ús permanent o limitat (sempre de 8 a 21 h.). Els garatges particulars sempre hauran de disposar de llicència per un ús permanent.

No es podrà concedir una llicència de gual per un ús permanent quan la llicència d'activitat, en els casos en què aquesta sigui necessària, tingui una limitació horària.

La titularitat de la llicència s'atorgarà a les persones físiques i jurídiques que tinguin la titularitat de la llicència preceptiva per a l'ús del local o recinte.

Excepcionalment, malgrat que no disposi de la llicència per a l'ús del local o recinte, es podrà atorgar la titularitat de la llicència d'accés a la persona propietària en els següents supòsits:
 1. Quan es tracti d'un accés comú per als diversos usuaris d'una finca, com en el cas dels molls de càrrega o dels passatges particulars.
 2. Quan es tracti d'accessos a naus industrials, sempre que es justifiqui que la llicència urbanística determina aquest únic ús i que no s'hi desenvolupa cap activitat.
 3. Quan es tracti d'accessos a solars, sempre que es justifiqui que no si desenvolupa cap activitat.

Per tal d’obtenir la llicència d’accés, cal justificar que el local té les condicions següents:

 • Han de tenir la llicència d'activitat concedida.
 • Que el tipus d’activitat exigeix necessàriament l’entrada i la sortida de vehicles.
 • Que compleix els requisits establerts a les ordenances d’edificació, industrials, comercials, i d’altres, vigents en el moment de la sol·licitud, en tot allò que afecti la protecció contra incendis, ventilació i superfície mínima per plaça d’aparcament.
 • Que la porta d’accés té una amplada útil mínima de 2 metres.
 • Que el local té una superfície mínima de 40 m2 permanent lliure per a l’estacionament d’almenys dos vehicles. Tanmateix podrà no exigir-se aquesta condició en els casos següents:
  • Quan hi hagi una reglamentació específica que estableixi normes de seguretat, higiene i d’altres per a les operacions de càrrega i descàrrega. En aquest cas, la superfície i altres especificacions tècniques exigibles seran les que s’hi estableixin.
  • Quan la llicència es sol·liciti per accedir a:
   • Locals que tinguin una llicència d’activitat relacionada amb el ram de l’automòbil.
   • Garatges d’habitatges unifamiliars.
   • Establiments que necessitin efectuar càrrega i descàrrega de pesos importants de manera habitual. Hauran d’acreditar la necessitat d’efectuar aquestes operacions indicant la forma de realitzar-les i l’espai necessari, així com la denominació de la maquinària legalitzada a la llicència d’obertura.
  • Quan es tracti de transmissions de llicències concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança i calgui efectuar en el local algun tipus de transformació o modificació per adaptar-s’hi, sempre que, per a l’estacionament de vehicles, quedin lliures un mínim de 20 m2. Això no obstant, s’exigirà el mínim de 40 m2 quan sigui possible disposar d’aquesta superfície fent les adaptacions necessàries.
  • Que el local disposi d’una superfície entre 20 i 40 metres quadrats i no impliqui treure un estacionament al carrer a prop del local, i en el cas que comporti treure un estacionament davant del local caldrà que en el local hi hagi una superfície lliure per estacionar dos vehicles.
 • En tot cas, quan es tracti de les llicències d’accés previstes als apartats a, b i c de l’article 4 i a l’article 14 de l'Ordenança sobre llicències d'accés de vehicles als locals, només s’exigirà el compliment de les condicions que siguin compatibles amb els supòsits i condicions que justifiquen en aquests casos llur concessió.
  • Apartats a, b i c de l'article 4:
   a. Quan es tracti d’un accés comú per als diversos usuaris d’una finca, com en el cas dels molls de càrrega o dels passatges particulars.
   b. Quan es tracti d’accessos a naus industrials, sempre que es justifiqui que la llicència urbanística determina aquest únic ús i que no s’hi desenvolupa cap activitat.
   c. Quan es tracti d’accessos a solars, sempre que es justifiqui que no s'hi desenvolupa cap activitat.
  • Art. 14:
   Les obres d’enderroc, reparació o nova construcció d’edificis, i altres activitats que exigeixin el pas de camions per damunt de la vorera comportaran la construcció del gual corresponent. La fiança que es constitueixi per la llicència d’obres respon de la reparació i conservació de la vorera.

El termini legal de resolució és de 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Escriptura de constitucióOpcionalTelemàtic i presencial
Escriptura de la propietatOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

No es podrà estacionar davant la zona senyalitzada dels locals amb llicència per a l'accés de vehicles durant les hores d'ús, llevat el cas en què la persona conductora sigui dins el vehicle i pugui desplaçar-lo quan calgui.

La persona titular de la llicència està obligada a:

 • No canviar les característiques físiques o d'utilització del gual i del local, sense comunicació prèvia a l'Ajuntament.
 • Mantenir el paviment i la senyalització de l'accés en perfectes condicions de conservació d'acord amb les condicions tècniques fixades.
 • Pagar les taxes i tributs establerts a les ordenances fiscals vigents.
 • Comunicar a l'Ajuntament el cessament d'ús de l'accés.

Les llicències s'han d'entendre atorgades sense perjudici de tercers, tot i que són essencialment revocables per raons d'interès públic i donen dret a indemnització, si escau. Consegüentment, l'Administració municipal podrà en qualsevol moment revocar una llicència i, si s'ha construït el gual, requerir la persona titular perquè el suprimeixi i reposi la vorera, sempre que s'incompleixin les condicions d'utilització.

La denegació de les sol·licituds i la revocació de les llicències seran sempre motivades per part del departament gestor.

La concessió comportarà obligatòriament la modificació de l'estructura de la vorada i de la vorera en aquells carrers que tinguin la vorera diferenciada en alçada.

Les obres de construcció, reparació, reforma i supressió que necessiti el gual les pot executar al seu càrrec aquesta Administració mitjançant l'empresa contractada per a la conservació de la infraestructura urbana, o bé realitzar-les vostè directament. En el primer supòsit haurà de fer el pagament dels conceptes i imports que marca la normativa legal vigent, de manera que una vegada fet l'ingrés aquesta obligació s'entendrà complida a tots els efectes. En altre cas, haurà de sol·licitar i obtenir la llicència d'obres menors i liquidar les taxes corresponents. Trobareu els models de guals autoritzats als annexos de l'ordenança vigent.

La fiança que es constitueixi per la llicència d'obres respon de la reparació i conservació de la vorera.

Quan s'hagin efectuat els pagaments i la concessió, el departament gestor lliurarà la placa de gual corresponent. Sense la instal·lació de la placa atorgada la llicència no tindrà cap efecte sobre el dret d'accés de la persona titular.